Description

Zametki znanstvenega preucevanja slovenskega izseljevanja segajo v cas pred prvo svetovno vojno, ko je pojav dosegel svoj zgodovinski višek. V tridesetih letih 20. stoletja je preucevanje izseljenske tematike dobilo akademsko podlago in teoreticno utemeljitev v okviru ljubljanske univerze. Sistematicno raziskovanje slovenskega izseljenstva se je intenzivneje razvijalo od šestdesetih let dalje, se tematsko razvejalo in postalo podrocje sodelovanja raznih znanstvenih disciplin. V tem procesu je v osemdesetih letih zaživel tudi današnji Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. K sodelovanju pri knjigi, ki prihaja med bralce ob jubileju Inštituta, so bili poleg njegovih clanov povabljeni še nekateri drugi raziskovalci migracij, posebno pripadniki mlajših generacij, ki poglabljajo in razširjajo tradicionalne raziskovalne vsebine, jih obravnavajo z novih zornih kotov in pri tem preizkušajo nove raziskovalne pristope. Publikacija tako prinaša pregled dosedanjega dela Inštituta na podrocju raziskovanja slovenskega izseljenstva ter izbor prispevkov o nekaterih tematikah in vprašanjih, ki so danes v ospredju zanimanj preucevalcev slovenskih migracij. 

Academic and theoretical foundations of Slovenian emigration research were set at the University of Ljubljana in the 1930s. In the 1960s, more systematic, complex and multi-disciplinary Slovenian emigration research began to develop. As part of this process, Slovenian Migration Institute was established in 1982. The book was conceived upon the 30th anniversary of the Institute's affiliation to ZRC SAZU. Besides the Institute's researchers, some other scholars were invited to contribute chapters, especially members of younger generations who tend to test most up-to-date research approaches and treat their themes from new or under-researched angles.

The central part of the book is thus thematically divided into three sections: “Selected aspects of Slovenian emigration research”, “Approaches, methods, categorisation”, and “Topical issues”. With such thematic structure and contents, the book is primarily aimed at touching upon some new questions concerning the present state and future development of Slovenian emigration research, taking into account contemporary international trends in migration studies as well as some specificities pertaining to Slovenian emigration.

Table of content

Od preučevanja slovenskega izseljenstva k migracijskim študijam (Aleksej Kalc)
Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam (Janja Žitnik Serafin)

IZBRANI VIDIKI RAZISKOVANJA SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA
Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev (Marina Lukšič Hacin)
Migracije in ekonomske interakcije (do prve svetovne vojne) (Žarko Lazarević)
Preučevanje slovenskega izseljenstva v perspektivi spolno obeleženih migracij (Mirjam Milharčič Hladnik)
Slovenske izseljenske skupnosti v luči turizma iskanja korenin (Miha Koderman)

PRISTOPI, METODE, KATEGORIZACIJA
Izzivi in zagate statističnega preučevanja slovenskega izseljenstva (Damir Josipovič)
Metodološki izzivi preučevanj mobilnih posameznikov in skupin v 21. stoletju: med migranti, turisti in popotniki (Martina Bofulin, Nataša Rogelja)
Preučevanje slovenskih izseljencev v ZDA − od posameznikov do skupnosti, od skupnosti do posameznikov (Maruša Verbič Koprivšek)

AKTUALNA VPRAŠANJA
Povezovanje Slovencev v Nemčiji na prehodu stoletij in generacij (Marijanca Ajša Vižintin)
Sodobno izseljevanje iz Slovenije (2004–2017) in etnično povezovanje »novoizseljencev« (Dejan Valentinčič)
Etnično podjetništvo med Slovenci v državah nekdanje Jugoslavije: situacije, možnosti in priložnosti (Jure Gombač)
Okoljske migracije kot diskurzivni fenomen (Jerneja Brumen)

Slovenian emigration research: aspects, approaches, substance (Summary) (Janja Žitnik Serafin)
Avtorji / Authors
Imensko kazalo
 

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0040-7

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 244 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications

DOI: 10.3986/9789610500414

Biblos (epub, 2019)