Title:
Zdravstvo v Sloveniji. Informacije za nove prebivalce
Shëndeti në Slloveni. Mjet informativ për banorët e rinj
Здравоохранение в Словении. Информационный инструмент для новых жителей
Authors:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Večjezična knjižica predstavlja del celovite informacijske platforme o življenju in delu v osmih državah Podonavja, imenovane DANUBE COMPASS, ter nudi pregled osnovnih informacij za lažjo orientacijo znotraj slovenskega zdravstvenega sistema. Namenjena je uporabnikom, ki ne poznajo slovenskega zdravstvenega sistema ter se soočajo z jezikovnimi izzivi, kot tudi zdravstvenim strokovnjakom, ki želijo izboljšati dostop do informacij in storitev za tuje govorce.

This multilingual booklet presents a section of a comprehensive information platform on living and working in eight countries of the Danube region called DANUBE COMPASS. It provides an overview of basic information for easier orientation within the Slovenian healthcare system. Zdravje v Sloveniji is intended for users that are not familiar with the Slovenian healthcare system and are facing language barriers as well as for healthcare professionals who want to improve access to information and services for non-Slovenian speakers.

Kjo broshurë shumëgjuhëshe paraqet një pjesë të një platforme gjithëpërfshirëse informuese mbi jetesën dhe punën në tetë vende të rajonit të Danubit e quajtur BUSULLA E DANUBIT (DANUBE COMPASS). Broshura ofron një pasqyrë të informacioneve bazë për një orientim më të lehtë brenda sistemit shëndetësor slloven. Është për përdoruesit që nuk e njohin sistemin shëndetësor slloven dhe përballen me pengesa gjuhësore, si dhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor që dëshirojnë të përmirësojnë qasjen e informacioneve dhe të shërbimeve për ata persona që nuk e dinë gjuhën sllovene.

Этот многоязычный буклет представляет собой раздел комплексной информационной платформы по жизни и работе в восьми странах Дунайского региона под названием DANUBE COMPASS. В буклете представлен обзор базовой информации для упрощения ориентации в системе здравоохранения Словении. Он предназначен для пользователей, которые не знакомы со словенской системой здравоохранения и сталкиваются с языковым барьером, а также для профессионалов здравоохранения, которые хотят улучшить доступ к информации и услугам для лиц, не говорящих на словенском языке.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0103-9

Specifications

paperback • 14,8 × 21 cm • 154 pages

Price

not for sale