Description

Otroštvo v slovenskem izseljenstvu sodi med manj raziskane izseljenske teme. Knjiga ga poskuša osvetliti z zornih kotov različnih znanstvenih disciplin. Izhajajoč iz mnogovrstnosti zgodovinskih in kulturoloških definicij otrok ter kategorij otrok v izseljenstvu, predstavljenih v prvem, uvodnem delu knjige, so avtorje zanimala predvsem tista vprašanja, ki se jih dosedanje študije izrazito površno dotikajo ali pa so v njih sploh v celoti spregledana. Tako so v drugem delu knjige najprej pogledali na otroštvo v izseljenstvu, kot se odraža v slovenski izseljenski književnosti in medmrežnih vsebinah. Tretji del knjige se osredotoča na doslej v veliki meri prezrte vidike otroštva v nekaterih posebnih izseljenskih situacijah. Avtorice v svojih poglavjih namreč raziskujejo intimno doživljajske migrantske izkušnje otrok aleksandrink, prisilno izseljenih otrok in otrok diplomatov. Četrti del knjige obravnava jugoslovansko skrb za otroke v slovenskem izseljenstvu v času med svetovnima vojnama, migracije otrok v jugoslovanskem prostoru ter skrb za otroke slovenskega porekla v Bosni in Hercegovini, njihovo učenje in ohranjanje slovenskega jezika..
 

Childhood in Slovenian emigration context is one of the least researched topics within Slovenian migration studies. The book ('Slovenian emigration in the light of children’s experience') tries to shed light upon it from the angles of different disciplines. Drawing on various definitions of children and categories of children in connection with migration, presented in the first chapter, the authors were mainly interested in those aspects that have been more or less neglected in the past. The second part of the book thus examines childhood in emigration context as it can be observed in the literary works and various websites created by Slovenian emigrants and their descendants. The third part of the book focuses on some specific migrant situations. The authors of these chapters have examined some intimate aspects of migrant experience of children of the so-called Alexandrian Women, children involved in forced migration during the Second World War, and children of diplomats. The fourth part of the book discusses the Yugoslav public care for the children in Slovenian diaspora between the World Wars, migration of children within the Yugoslav area, and the care for the children of Slovenian descent in Bosnia and Herzegovina in terms of their learning and preservation of Slovenian language. A methodological junction of the different disciplinary and authors’ research approaches used in individual chapters consists in the common attempt to subjectivize the “object" of the research, primarily by taking into account a heterogeneous multitude of personal testimonies.

Table of content

Predgovor k novi, razširjeni izdaji (Janja Žitnik Serafin)
1. DEL: DEFINICIJE IN UMESTITVE
Otroci v migracijskih kontekstih (Mirjam Milharčič Hladnik)
2. DEL: OTROCI V IZSELJENSKEM LEPOSLOVJU IN MEDMREŽNIH VSEBINAH
Otroštvo v izseljenstvu skozi prizmo izseljenske književnosti (Janja Žitnik Serafin)
Transnacionalne dinamike otrok in mladih potomcev slovenskih izseljencev na internetu (Jure Gombač)
3. DEL: OTROCI V SPECIFIČNIH IZSELJENSKIH SITUACIJAH
Migracije otrok aleksandrink od tridesetih do šestdesetih let 20. stoletja (Daša Koprivec)
Otroštvo, vojna in prisilne migracije (Urška Strle)
Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbulencah migracij (Marina Lukšič Hacin)
4. DEL: OTROCI V SLOVENSKEM IZSELJENSTVU IN JUGOSLAVIJA
Jugoslovanska skrb za slovensko izseljensko mladino med svetovnima vojnama (Marjan Drnovšek)
Slovenski otroci v migracijskih statistikah jugoslovanskega prostora: od migracij družin do »pionirskih« migracij (Damir Josipovič)
Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: Od jezika prednikov do jezika prihodnosti (Marijanca Ajša Vižintin)
SLOVENIAN EMIGRATION IN THE LIGHT OF CHILDREN’S EXPERIENCE: SUMMARY
IZVLEČEK, KLJUČNE BESEDE
ABSTRACT, KEY WORDS
RECENZENTKE IN RECENZENTA
AVTORICE IN AVTORJI
IMENSKO KAZALO

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-844-5

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 194 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)