Title:
Spol in migracija. Izkušnje žensk kot akterk migracij
Author:
Year:
Compilation:
Migracije 20 • Migrantke 3
Keywords:
Language(s):
Description

Izhodišče teoretičnega dela monografije je raziskovanje pomena spola za razumevanje migracijskih procesov in njihovih različnih klasifikacij. Z analizo uveljavljenih pristopov migracijskih in sorodnih študij avtorica pokaže, da je že sama definicija pojma migrant proces, ki vključuje procese vključevanja kot tudi izključevanja. S pomočjo analize življenjskih zgodb migrantk avtorica skuša v monografiji pojasniti širše družbene okoliščine migracije, kar je še vedno, navkljub porastu števila kvalitativnih študij na področju migracijske teorije v zadnjih dveh desetletjih, manko bolj uveljavljenih pristopov. Prednost raziskave je v tem, da je temeljni poudarek na izkušnjah in perspektivah migrantk samih. Z združitvijo teoretičnih in epistemoloških izhodišč tako na področju migracijskih študij kot ženskih študij oziroma študij spolov pa besedilo prispeva k obogatitvi vednosti na obeh področjih.

The theoretical part of the monograph (' Gender and migration: experiences of women as actors of migration') is based on researching the meaning of gender for understanding migration processes and their classifications. By analysing established approaches in migration and related studies the author shows that the definition of the term migrant is related to processed of inclusion as well as exclusion. Through life-stories of female migrants the author tries to explain the wider social context of migration, which, despite the rise of qualitative migration studies in the last two decades, is still lacking in established approaches to migration. The main focus of research is on experiences and perspectives of female migrants. By combining theoretical and epistemological approaches in migration studies as well as in women and gender studies, the monograph contributes to enriching knowledge in both fields.

Table of content

Predgovor

UVODNE MISLI

Teoretična izhodišča za raziskavo

Migracijski trendi v sodobnem svetu

Vprašanje razlike v feministični teoriji in študijah spolov

Ženske v “klasičnih migracijskih teorijah"

Spol in migracija v različnih tipologijah migracij

Migracije v Sloveniji

MIGRANTKE V SLOVENIJI

Konstrukcija “drugosti"

Izhodišča raziskave

Metodologija in “vstop na teren"

Migracija in zgodbe žensk

Fokusna skupina z udeleženci s področja migracij

SKLEPI

VIRI IN LITERATURA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-176-7

Specifications

paperback • 14,5 × 20,5 cm • 188 pages

Price

not for sale