Title:
Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

PREDGOVOR IN ZAHVALA

1. UVOD

Namen in cilji

2. TEORETSKA IZHODIŠČA

Definicija demogeografije in povezave med geografijo in demografijo ter drugimi znanostmi

Aplikacija behavioristično-geografskega pristopa pri geografskem študiju rodnostnega obnašanja

Teoretski okvir proučevanja rodnosti

Teoretska izhodišča proučevanja migracijskega obnašanja

3. UPORABLJENE METODE

Metode demografske analize

Izbor kazalnikov in metode njihovega izračunavanja

Viri podatkov

4. SPREMEMBE RODNOSTNEGA OBNAŠANJA POD VPLIVOM PRISELJEVANJA

Migracije v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni

Starostna struktura prebivalstva Slovenije in izbranih (etničnih) skupin prebivalstva

Rodnost po narodnosti po drugi svetovni vojni v jugoslovanski perspektivi

Primerjava celotnega in priseljenega prebivalstva Slovenije

O etničnih in verskih opredelitvah priseljenega prebivalstva

Dejavniki realizacije rodnostnega obnašanja priseljenega prebivalstva

5. VPLIV PRISELJEVANJA NA POTEK DEMOGRAFSKEGA PREHODA V SLOVENIJI

Nihaj v krivulji celotne rodnosti v sedemdesetih v Sloveniji

Pospešen tempo demografskega prehoda

6. OPREDELITEV VZROKOV PRISELJEVANJA V SLOVENIJO

Problematika dejavnikov migracij

Jugoslovanske migracije kot prispevek splošni teoriji migracij

Geografski dejavniki priseljevanja v Slovenijo

Notranje jugoslovanske migracije

Prostorska mobilnost priseljencev po priselitvi v Slovenijo

Priseljevanje v Slovenijo

7. SPREMEMBE ETNIČNE STRUKTURE PO LETU 1991

O starosti ob priselitvi oziroma preselitvi

Etnična struktura prebivalstva kot pokazatelj (i)migracijskih učinkov

8. ZAKLJUČEK

VIRI IN LITERATURA

PRILOGE

Glosar

Vzorec uporabljenega anketnega vprašalnika

Karte

Seznam preglednic

Seznam grafov

Seznam kart

SUMMARY

IZVLEČEK

ABSTRACT

IMENSKO KAZALO

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-81-7

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 348 pages

Price

not for sale