Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni.

Avtor: Damir Josipovič
Leto: 2006


V ospredju monografije je zlasti vidik dejavnikov in vzrokov migracij v Slovenijo od konca druge svetovne vojne do danes ter sprememb v rodnostnem obnašanju prebivalstva Slovenije pod vplivom priseljevanja. Avtor želi s tem delom prispevati k oblikovanju podlag za demografsko in druge politike, na drugi strani pa vzpodbuditi razmisleke v smeri preseganja stereotipov in preprečevanja družbenih konfliktov.

Izpostavljeni so geografski in tudi drugi vidiki migracij v Slovenijo, ki so pomembni za bolj celostno razumevanje pojava migracij v Slovenijo in na splošno. Poudarjeni so tisti dejavniki, ki so sprožili, spodbujali in oblikovali migracijske tokove. Delo združuje izsledke multidisciplinarne demogeografske analize in terenske ankete, s čimer poudarja neločljivo povezanost prebivalstva in geografskega prostora ter prispeva k razumevanju prostorske organiziranosti različnih priseljenskih skupin in njihovega vpliva na preobrazbo pokrajine. Analitski poudarek je na novejšem razvoju migracij in rodnosti v Sloveniji v času po drugi svetovni vojni. Teoretski demografski okvir pa predstavlja obdobje konca klasičnega demografskega prehoda in začetka druge demografske tranzicije v Sloveniji.Kazalo vsebine

PREDGOVOR IN ZAHVALA

1. UVOD

Namen in cilji

2. TEORETSKA IZHODIŠČA

Definicija demogeografije in povezave med geografijo in demografijo ter drugimi znanostmi

Aplikacija behavioristično-geografskega pristopa pri geografskem študiju rodnostnega obnašanja

Teoretski okvir proučevanja rodnosti

Teoretska izhodišča proučevanja migracijskega obnašanja

3. UPORABLJENE METODE

Metode demografske analize

Izbor kazalnikov in metode njihovega izračunavanja

Viri podatkov

4. SPREMEMBE RODNOSTNEGA OBNAŠANJA POD VPLIVOM PRISELJEVANJA

Migracije v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni

Starostna struktura prebivalstva Slovenije in izbranih (etničnih) skupin prebivalstva

Rodnost po narodnosti po drugi svetovni vojni v jugoslovanski perspektivi

Primerjava celotnega in priseljenega prebivalstva Slovenije

O etničnih in verskih opredelitvah priseljenega prebivalstva

Dejavniki realizacije rodnostnega obnašanja priseljenega prebivalstva

5. VPLIV PRISELJEVANJA NA POTEK DEMOGRAFSKEGA PREHODA V SLOVENIJI

Nihaj v krivulji celotne rodnosti v sedemdesetih v Sloveniji

Pospešen tempo demografskega prehoda

6. OPREDELITEV VZROKOV PRISELJEVANJA V SLOVENIJO

Problematika dejavnikov migracij

Jugoslovanske migracije kot prispevek splošni teoriji migracij

Geografski dejavniki priseljevanja v Slovenijo

Notranje jugoslovanske migracije

Prostorska mobilnost priseljencev po priselitvi v Slovenijo

Priseljevanje v Slovenijo

7. SPREMEMBE ETNIČNE STRUKTURE PO LETU 1991

O starosti ob priselitvi oziroma preselitvi

Etnična struktura prebivalstva kot pokazatelj (i)migracijskih učinkov

8. ZAKLJUČEK

VIRI IN LITERATURA

PRILOGE

Glosar

Vzorec uporabljenega anketnega vprašalnika

Karte

Seznam preglednic

Seznam grafov

Seznam kart

SUMMARY

IZVLEČEK

ABSTRACT

IMENSKO KAZALO


Ključne besede
demogeografija
demografija
demografski razvoj
imigracija
migracije
nataliteta
prebivalstvo
priseljevanje
rodnostno vedenje
Slovenija
socialna geografija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR