Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants)
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2017–30. junij 2019
Šifra:
DTP1-1-183-4.1
Opis

Podonavska regija se sooča s številnimi izzivi na področju demografskih sprememb, trga dela in upravljanja z migracijami. Med ovirami, ki onemogočajo bolj učinkovito reševanje tovrstnih izzivov, je pomanjkljivo sodelovanje med različnimi nivoji oblasti kot tudi med različnimi akterji (civilna družba, gospodarska sfera, lokalne oblasti in odločevalci), kar je še posebej problematično na področju ekonomske integracije migrantov. Glavni cilj projekta DRIM je zato izboljšanje zmožnosti javnih delavcev za ustvarjanje razmer za učinkovitejše podajanje informacij, ki jih potrebujejo tako nedavno prispeli migrant kot tisti, ki že nekaj časa prebivajo v državah naselitve. Ta cilj bo konzorcij dosegel preko transnacionalne informacijske platforme Danube Compass, ki se bo oblikovala na temelju uspešno izvedenih aktivnostih v treh vsebinskih delovnih sklopih: a) izdelava konceptualnega okvirja za razvoj informacijskega orodja; b) izvedba pilotne akcije, ki bo preverila ustreznost  in omogočila izboljšavo informacijskega orodja za uporabo v transnacionalnem okolju; c) izvedba učnih interakcij (ang: learning interactions) za uporabo informacijskega orodja in njegovo diseminacijo med deležniki; ter d) priprava transnacionalne strategije, ki bo promovirala in opozorjala na potrebo vključitve dostopa do informacij za vključevanje migrantov na trg dela v strateške in zakonodajne dokumente držav Podonavja. Načrtovani kratkoročni učinek projekta je boljši odziv poglavitne ciljne skupine projekta (lokalne in nacionalne oblasti, sektorske agencije in NVO-ji) pri podpori migrantov pri ekonomski integraciji in umestitvi na trg dela, kot tudi podpora sekundarni ciljni skupini – migrantom – pri iskanju dela in povečanju njihovega zaupanja v javne službe držav naselitve. Dolgoročna sprememba bo izgradnja učinkovite informacijske infrastrukture za migrante v Podonavju in odgovarjajoče izboljšane sposobnosti javnih delavcev za podporo integraciji in s tem bolj kohezivni družbi.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Caritas Akademie der Diözese Graz-Seckau (Avstrija) • Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied (Slovaška) • SPF Group Ltd. (Češka) • GS gain and sustain OG (Avstrija) • Zavod RS za zaposlovanje (Slovenija) • Center za mirovne studije (Hrvaška) • Landeshauptstadt München (Nemčija) • Referat für Arbeit und Wirtschaft, Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung (Nemčija) • Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Madžarska) • Komitet pravnika za ljudska prava (Srbija)

Finančni vir

Projekt sofinancirata: Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj in Instrument za predpristopno pomoč II) // Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije