Opis

Nadzor nad migracijami in migranti tvori relevanten vidik zgodovine migracij, ki mu mednarodna historiografija, tudi pod vplivom aktualnih globalnih migracijskih procesov in z njimi povezanih izzivov, posveča vse večje zanimanje. V Sloveniji ta problematika še ni bila deležna pozornosti in obravnav, primerljivih z novejšimi študijami in koncepti. Slovenski »primer« vsebuje zaradi zgodovinskih razlogov (med temi pripadnosti različnim državnim kontekstom in migracijskim režimom) mnoge specifike, in odpira mnoga izvirna vprašanja.

Raziskava bo obravnavala izbrane teme oziroma problemske sklope vprašanja migracijskega nadzora na Slovenskem in jih povezala v primerjalno perspektivo. Problematika bo obravnavana v okviru treh zgodovinskih obdobij v luči različnih migracijskih režimov in njihovih prehodov:

1. Obdobje liberalnega odnosa do migracij v drugi polovici 19. stoletja in do prve svetovne vojne;

2. obdobje  vzpostavitve migracijskih režimov pod državno institucionalno kontrolo med svetovnima vojnama;

3. obdobje socializma po drugi vojni s podobdobji restriktivnega režima, od 60ih let dalje pa legalizacije mednarodnih migracij.

 

Cilji raziskave:

Namen projekta je preučiti sisteme upravljanja in nadzora migracij ter migrantov na Slovenskem v dolgem zgodovinskem obdobju od srede 19. stoletja do nastanka samostojne Slovenije. Cilj raziskave je osvetliti značilnosti in implementacije migracijskih režimov in migracijskih politik, ki so v vsakokratnih državnih okvirih in zgodovinskih fazah urejale vprašanje izseljevanja v in priseljevanja iz tujine, migracije znotraj državnih meja ter odnos do migrantov. Analizirani bodo teoretični in politični nastavki, normativne podlage in inštrumenti, organizacijski vidiki, aparati in pristojnosti, postopki in prakse nadzornih dispozitivov za udejanjanje oziroma omejevanje pravice migriranja in nasploh načini upravljanja z migracijami povezanih vprašanj ter interesov pravnopolitičnega, gospodarskega, socialnega, etničnega in kulturnega značaja.

 

Faze projekta

1. faza (prvo leto):

 • Opredelitev tematskih/problemskih raziskovalnih sklopov, načrtovanje raziskovalnih nalog, porazdelitev dela (začetna faza);
 • nabor  literature in evidentiranje primarnih in sekundarnih virov po raziskovalnih nalogah;
 • preučevanje literature in primarnih ter sekundarnih virov v skladu s posameznimi tematskimi/problemskimi sklopi;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih  problemov (1., 4. in 9. mesec);
 • 1 delavnica (12. mesec): predstavitev opravljenega dela in spoznanj posameznih raziskav ter razprava v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 2 znanstvenih člankov za objavo.
 • oblikovanje spletne predstavitve projekta;

 

2. faza (drugo leto):

 • Nadaljnje zbiranje in preučevanje literature in virov po tematskih/problemskih sklopih in raziskovalnih nalogah;
 • diseminacija delnih rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih  problemov (razpored po potrebi);
 • 1 delavnica (končni del faze): predstavitev opravljenega dela druge faze izvajanja in razprava o vsebinah v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 3 znanstvenih člankov za objavo.
 • ažuriranje spletne predstavitve projekta;

 

3. faza (tretje leto):

 • Dokončna izpeljava preučevanja problemskih sklopov in raziskovalnih vprašanj ter interpretacija po obdobjih in v dolgi primerjalni perspektivi;
 • diseminacija rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih  problemov (razpored po potrebi);
 • 1 delavnica (predvidoma v 9 mesecu): predstavitev spoznanj in razprava v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 5 znanstvenih člankov za objavo;
 • priprava študij/poglavij za celovito predstavitev rezultatov raziskave v obliki znanstvene monografije.
Rezultati

Predvideni rezultati projekta:

 • 10 znanstvenih člankov;
 • priprava študij/poglavij za predstavitev spoznanj raziskave v znanstveni monografiji; monografija bo izdana s pridobitvijo namenskih sredstev na razpisu za monografije ARRS;
 • spletna predstavitev projekta na spletni strani Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije;
 • diseminacija rezultatov projekta na domačih in tujih znanstvenih konferencah ter prek omrežij za diseminacijo znanstvene literature (Academia.edu, Lulu.com, ResearchGate).

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost