Naslov:
Slovenski begunci v Avstriji (1945–1950)
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga prikazuje življenje in delo slovenskih beguncev (ok. 20.000), ki so maja 1945 zapustili Slovenijo in se začasno umaknili v Avstrijo, kjer so jih zavezniške oblasti namestile v begunska taborišča za razseljene osebe. V teh »lesenih mestih« so v kratkem času nastale specifične begunske skupnosti, ki so se razmeroma dobro organizirale in razvile pestro dejavnost – vzgojno, izobraževalno in kulturno delo, versko življenje in politično delovanje. Ker jim razmere v Jugoslaviji niso dovoljevale vrnitve v domovino, so se konec štiridesetih let povečini preselili v prekomorske države (največ v Argentino).

Kazalo vsebine

UVOD

PRELOMNI DOGODKI OB KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE

1. UMIK SLOVENSKE NARODNE VOJSKE IN CIVILNIH BEGUNCEV V AVSTRIJO

Begunska pot se je začela….

Boroveljska bitka oziroma preboj pri Borovljah

Umik novomeške domobranske skupine

Umik Melaherjeve četniške skupine

Umiki manjših skupin civilistov

Umik domobranskih ranjencev (SNV)

2. TABORIŠČA

Vetrinjsko taborišče

Vojaško taborišče Vetrinj

Predaja Slovenske Narodne Vojske

Taborišča za vrnjene vojake in civiliste

Poboji vrnjenih domobrancev (SNV)

Iskanje krivcev za vetrinjsko tragedijo

Civilno taborišče Vetrinj

Nastanitev

Higienski pogoji

Prehrana v taborišču

Uprava taborišča

Odnosi beguncev z avstrijskimi sosedi

Razpustitev taborišča

Taborišče Peggez pri Lienzu

Nastanitev

Higienski pogoji

Prehrana v taborišču

Uprava taborišča

Taborišče Spittal na Dravi

Nastanitev

Higienski pogoji

Prehrana v taborišču

Uprava taborišča

Delovanje Drčar/Grumovega obveščevalnega centra

Taborišče Št. Vid ob Glini in Kellerberg

Nastanitev

Higienski pogoji

Prehrana v taborišču

Uprava taborišča

Taborišče Liechtenstein pri Judenburgu

Nastanitev

Higienski pogoji

Prehrana v taborišču

Uprava taborišča

3. DEMOGRAFSKA STATISTIKA BEGUNCEV

Statistični podatki za leto 1945

Statistični podatki za leto 1946

Narodnostna sestava

Statistika po verski pripadnosti

Statistični podatki za leto 1947

Starostna preglednica beguncev

Družinsko stanje beguncev na dan 1. 1. 1947

Znanje tujih jezikov

Izobraževanje na različnih stopnjah

Preglednice po poklicih

Statistični podatki za leto 1948

4. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Slovensko begunsko šolstvo

Vetrinj

Peggez pri Lienzu

Spittal na Dravi

Št. Vid ob Glini in Kellerberg

Liechtenstein pri Judenburgu

Sv. Jedert nad Velikovcem

Asten pri Lienzu

Zdravstveno stanje otrok

Šolske knjige (učbeniki)

Telovadba in šport

Vetrinj

Peggez pri Lienzu

Spittal na Dravi

Št. Vid ob Glini

Judenburg

Skavti v taboriščih

Dopolnilno izobraževanje

Predavanja

Tečaji

Študenti – visokošolci v Gradcu

5. VERSKO ŽIVLJENJE V BEGUNSKIH TABORIŠČIH

Delovanje in organizacija Katoliške akcije (KA)

Verski tisk

6. BEGUNSKI TISK

Periodični tisk

Leposlovje

Politični in »pričevanjski« tisk

Knjige za splošno rabo (priročniki)

7. KULTURNO DELOVANJE V TABORIŠČIH

Glasbena dejavnost

Vetrinj

Peggez pri Lienzu

Spittal na Dravi

Liechtenstein pri Judenburgu

Begunski tisk – pesmarice

Gledališče

Peggez pri Lienzu

Spittal na Dravi

Št. Vid ob Glini / Kellerberg

Liechtenstein pri Judenburgu

Gledališki »tisk«

Bralni večeri

Peggez pri Lienzu

Spittal na Dravi

Taboriščna knjižnica

Razstave

Peggez pri Lienzu

Spittal na Dravi

Liechtenstein pri Judenburgu

8. PROBLEM REPATRIACIJE BEGUNCEV

Stališče zahodnih zaveznikov

Delovanje jugoslovanskih repatriacijskih komisij

Prostovoljno vračanje beguncev v Jugoslavijo

Prisilno vračanje beguncev v Jugoslavijo

9. PRESELJEVANJE BEGUNCEV V NOVA NASELITVENA SREDIŠČA

Problem povojnih migracij v svetu

Preseljevanje slovenskih beguncev v prekomorske države

Preseljevanje slovenskih beguncev v Argentino

10. KONEC DELOVANJA BEGUNSKIH TABORIŠČ

ANALIZA PODATKOV, ZBRANIH V ANKETI

ZAKLJUČEK

BEGUNSKA IZKUŠNJA SLOVENSKIH ZDOMSKIH KNJIŽEVNIKOV (Janja Žitnik)

VIRI IN LITERATURA

Viri

Arhivski fondi

Objavljene zbirke virov

Časopisi / revije / glasila

Literatura

Monografije

Članki in poglavja v knjigah

SEZNAM KRATIC

SEZNAM FOTOGRAFIJ

POVZETEK

SLOVENE REFUGEES IN AUSTRIA 1945–1950: SUMMARY

IMENSKO KAZALO

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-025-8

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 380 strani

Cena

razprodano