Arhivska zbirka ISIM

Opis zbirke

Zbirka obsega arhivsko gradivo o Slovencih po svetu: gradivo, zbrano do konca leta 2005, je 23. 2. 2006 prevzel od ISIM v hrambo Arhiv Republike Slovenije. Popis ZBIRKE INŠTITUTA ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO IN MIGRACIJE ZRC SAZU v Arhivu Slovenije bo ISIM tudi v prihodnje dopolnjeval.Vsebina

Zbirka je nastajala v desetletjih razvoja današnjega Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani, bolj intenzivno od srede osemdesetih let 20. stoletja. Velik del zbirke sestavlja arhivsko gradivo, ki je bilo pridobljeno od Slovenske izseljenske matice. Prvi popis gradiva je naredil Dean Ceglar (Vodnik po arhivskem gradivu Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000). Zaradi predaje gradiva Arhivu Republike Slovenije v hrambo je bil opravljen ponovni pregled gradiva. Deloma so bili v popis vneseni popravki, ki se nanašajo na strukturo in vsebino popisa. Delo je leta 2006 opravil dr. Marjan Drnovšek.