Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Čehi in Slovenci. Skupne kulturne in idejne vezi (bilateralni projekt, v sodelovanju z České akademie vĕd, Historický ústav, Praga-Brno)
Sodelavci:
E. Holz
,
J. Panek
,
L. Hladky
 
Trajanje:
1. januar 2007–31. december 2008
Opis

Projekt se tesno navezuje na dva predhodna projekta, pri katerih so v minulih letih sodelovali češki in slovenski zgodovinarji in sta se navezovala na program Kontakt: Primerjalne študije medsebojnih odnosov v zgodovini srednje Evrope (2001-2003) in Čehi in Slovenci. Tradicije in možnosti sodelovanja malih narodov v okviru mnogonacionalnih skupnosti (2004-2005). Osrednji cilj in tudi rezultat teh projektov sta bila zgodovinska dokumentacija tradicionalnih češko-slovenskih političnih stikov, zlasti v 19. stoletju, v dobi Habsburške monarhije, v času 1.svetovne vojne ter prav tako v polpretekli zgodovini - v okviru prizadevanj obeh narodov za vključitev v Evropsko unijo in NATO.
Manj obdelano je področje zgodovine sodelovanja v družbeni in kulturni sferi. Velika vrzel se je pokazala v raziskovanju obojestranske izmenjave idej in kulturnih vrednot. Glede na dokaj dobro in intenzivno raziskane stike med češkimi in slovenskimi liberalci in vpliv T.G, Masaryka na mlado slovensko inteligenco na prelomu 19. in 20. stoletja, so druge idejno-politične struje in smeri razmeroma skromno obdelane. Zlasti stiki med češkimi in slovenskimi narodnimi socialisti (Klofač:Radešček, Škerlj), in stiki čeških krščansko orientiranih intelektualcev s slovenskimi. Primerjava odnosa obeh narodov do Židov in židovskega vprašanja, posebej v kontekstu slovanske vzajemnosti.
Podrobnejše strokovne obdelave/študije bi si zaslužila tudi vrsta umetnikov/umetnic, znanstvenikov/znanstvenic, prevajalcev/prevajalk, arhitektov in vseh, ki so v 19. in 20. stoletju pomembno prispevali h kulturnemu zbliževanju in obojestranskemu poznavanju obeh narodov (s slovenske strani mdr. Jože Plečnik, Matija Murko, Oton Berkopec, Mihajlo Rostohar, Karla Bulovec, ipd), s češke strani pa npr. Antonin Foerster, Jan Vladimir Hrasky, Vaclav Burian, František Benhart in še mnogi drugi.
V prvem letu trajanja projekta /2007/ je bilo na slovenski strani raziskovanje osredotočeno na izdelavo podrobnega pregleda oz. seznama slovenskih znanstvenikov, umetnikov in drugih izobražencev na Češkem do leta 1918 oz. do leta 1945, neke vrste bibliografski leksikon. Sledil je podroben pregled češkega časopisja in arhivskega gradiva; Čehi oz. češki politiki o Slovencih in razmerah na Slovenskem; sodelovanje čeških in slovenskih političnih strank in struj; politična in idejna vprašanja, ki so Slovence in Čehe združevala in razdvajala.
V drugem letu /2008/ bo objavljena serija študij in člankov o češko-slovenskih kulturnih stikih, ne le v strokovnem in znanstvenem časopisju, marveč tudi v obliki učnih besedil /učbenikov/ o slovenski zgodovini in kulturi za češke študente slovenstike oziroma učna besedila o češki zgodovini za slovenske študente bohemistike. Prav temeljnih učnih priročnikov na obeh straneh še vedno primanjkuje.

Vodja projekta na ZRC