Mag. Lucija Klun

mlada raziskovalka, magistrica sociologije kulture+386 1 470 64 53

lucija.klun@zrc-sazu.si


Povezave


Lucija Klun je magistrirala iz sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v letu 2019 pa se je vpisala na doktorski študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem je sodelovala v raziskovalnih in aplikativnih projektih, namenjenih raziskovanju in preseganju marginalizacije družbenih skupin na podlagi etnične pripadnosti, družbenega statusa in ostalih neprostovoljnih atributov. Pod mentorstvom dr. Jureta Gombača nadaljuje z svojim delom. Posveča se terenskemu raziskovanju »otroštva na poti« - otroštva, ki ga živijo otroci v teku podaljšane migracije skozi evropske obmejne prostore, s fokusom na t. i. balkanski begunski poti.

Področja delovanja: migracije, družbene manjšine, sociologija izobraževanja, sociologija otroštva, socialna pedagogika

KLUN, Lucija. Do vključevanja z izključevanjem : preobraženi rasizmi sodobnih vzgojno-izobraževalnih in socialnovarstvenih praks za "vključevanje" Romov. Socialno delo. jan.-apr. 2021, letn. 60, št. 1, str. 3-17. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/1_Klun.pdf/2021050709343221/, DOI: 10.51741/sd.2021.60.1.3-17. [COBISS.SI-ID 62410243]

KLUN, Lucija, BARTOL, Maša. Pojmovanja romskega otroka in starša v pedagoškem kontekstu = Conceptualising the Roma child and the Roma parent in pedagogical contexts. Sodobna pedagogika. mar. 2021, letn. 72, št. 1, str. 66-87, 146-170, ilustr. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2021_pojmovanja-romskega-otroka-in-starsa-v-pedagoskem-kontekstu/. [COBISS.SI-ID 61306883], [SNIP]

KLUN, Lucija. Diskurzivna neenakost in konstrukcija "govorno-jezikovnega primanjkljaja" deprivilegiranih družin in otrok. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 31, št. 1/2, str. 139-16, 237-238. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2020/1581-6044.31(1-2).pdf. [COBISS.SI-ID 36730115]