EEPOW – Napotovanje delavcev v Vzhodni Evropi

mednarodni projekt
Opis

 


Mobilnost iz držav z nizkimi dohodki (pogosto so to države Južne in Vzhodne Evrope) v tiste z visokimi, tj. države-članice Zahodne ali Severne Evrope, je ena izmed glavnih značilnosti delovnih migracij znotraj EU.

S tem razlogom so bila za najnovejše kandidatke uvedena prehodna obdobja za popolno svobodo gibanja delavcev znotraj evropskega trga. Posledično je napotovanje delavcev, ki ga ureja Direktiva o napotovanju delavcev (96/71/EC), postalo ena izmed glavnih poti, po kateri lahko delavci teh držav najdejo zaposlitev v državah članicah v prehodnem obdobju.  

Predvidevamo lahko, da se bo omenjeni migracijski trend nadaljeval tudi po tem, ko bodo države kandidatke z Zahodnega Balkana že postale polnopravne članice EU, kar lahko sodimo pa preteklih vzorcih migracij s tega območja v države članice, še posebej po padcu nekdanjih političnih režimov v državah Zahodnega Balkana.

Projekt EEPOW stremi k proaktivnemu odzivanju na vprašanje napotovanja delavcev iz vzhodnoevropskih držav kandidatk, posebej Albanije, Severne Makedonije, Srbije in Črne gore, tako da državam nudi podporo pri implementaciji direktive še preden bo le-ta stopila v veljavo. Podporo jim nudi tudi pri preprečevanju socialnega dampinga, tj. uporabe poceni delovne sile, z namenom, da bi zmanjšali tveganja, s katerimi se delavci soočajo v tem procesu. Da bi to dosegli, bomo:

  • analizirali institucionalne potrebe držav kandidatk, da se bodo lahko pripravile na direktivo in hkrati preprečile socialni damping,
  • izvedli aktivnosti za vzajemno učenje (strokovni pregledi) med državami članicami in državami kandidatkami z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks,
  • vzpostavili sodelovanje z državnimi organi, javnimi uslužbenci, državnimi agencijami in socialnimi partnerji.

 

Projekt prispeva h koheziji in solidarnosti znotraj EU ter med EU in državami kandidatkami z Zahodnega Balkana. Hkrati utrjuje nacionalne strategije in krepi transnacionalno  koordinacijo med deležniki znotraj širšega območja EU. Med konkretne cilje projekta spadajo izboljšanje mednarodnega sodelovanja med deležniki, boljši dostop do informacij, okrepitev dokazov z empiričnimi raziskavami in izgradnja institucionalnih zmogljivosti.


Ključne povezave