dr. etnologije, prof. umetnostne zgodovine, znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)2/421 31 55
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Kristina Toplak je kot raziskovalka migracij na ISIM zaposlena od leta 2003. Doktorirala je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in v okviru raziskovalnega dela opravila več daljših terenskih raziskav v Avstraliji, Argentini, Nemčiji, Sloveniji in na Norveškem. Ima veliko izkušenj kot vodja in koordinatorica mednarodnih projektov. Vodila je skupine raziskovalcev na ZRC kot partnerski (v okviru programov LLP in SEE) ali koordinatorski instituciji (European Commision EaSI PROGRESS).

V okviru raziskovalnega dela na inštitutu se ukvarja tudi s problemi povratnih migrantov, z migracijami kot kulturnim procesom, z identifikacijami in reprezentacijami migrantov, z različnimi vidiki ustvarjalnega dela migrantov, z delovno mobilnostjo in mobilnostjo umetnikov. Svoje raziskovalne dosežke je doslej predstavila v obliki člankov in referatov na domačih in mednarodnih konferencah. Je članica Slovenskega etnološkega društva, evropskega združenja socialnih antropologov EASA in združenja Society for Slovene Studies.

Področja delovanja: antropologija umetnosti, migracije, ustvarjalnost, kulturna dediščina, kulturne spremembe, delovne migracije in mobilnost, Slovenci v Argentini in Avstraliji

Izbrane publikacije

TOPLAK, Kristina. Buenas artes : ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu, (Migracije, 16). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 220 str.

ŠUMI, Irena, TOPLAK, Cirila, TOPLAK, Kristina. From raw ideology to cooked legality : nation and citizenry in post-socialist Slovenia. Anthropological notebooks, 2016, year 22, no. 3, str. 125-143. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2016_3/Anthropological_Notebooks_XXII_3_Sumi.pdf.

ROGELJA, Nataša, TOPLAK, Kristina, VAH JEVŠNIK, Mojca, MLEKUŽ, Jernej. Napotitve delavcev iz Slovenije : nekatere specifike in problemi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2016, [Št.] 44, str. 125-137, ilustr. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1475064920_DD_TH_44.pdf

TOPLAK, Kristina. Podatki o migracijah in načrtovanje regionalnega razvoja : primer Podravja : izzivi in priložnosti. V: NARED, Janez (ur.), POLAJNAR HORVAT, Katarina (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Globalni izzivi in regionalni razvoj, (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2015, str. 57-65.

LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina. Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti. Dve domovini / Two Homelands, 2012, št. 35, str. 107-117.

TOPLAK, Kristina. Arhivirana ustna zgodovina. Pomen, zbiranje in ohranjanje ustnih pričevanj za zgodovino migracij. Arhivi, 2008, letn. 31, št. 2, str. 263-271.

TOPLAK, Kristina. Lokalne, nacionalne in globalne percepcije umetnostnih svetov. Slovenci v Buenos Airesu. Traditiones, 2008, letn. 37, št. 1, str. 135-153.

TOPLAK, Kristina. Slovenian immigrant artists and art production in Buenos Aires : from local (ethnic) to national and transnational art worlds. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007.

TOPLAK, Kristina. Vračanje in naseljevanje Slovencev in njihovih potomcev iz nekaterih evropskih držav in Avstralije. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

TOPLAK, Kristina. Kulturna dediščina Slovencev v Avstraliji : med etnično identiteto in nostalgijo. V: HUDALES, Jože (ur.), VISOČNIK, Nataša (ur.). Dediščina v očeh znanosti, (Zbirka Županičeva knjižnica, št. 12). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2005.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>