Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij
Sodelavci:
, , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. december 2022
Šifra:
P5-0070
Opis

Programska vsebina predstavlja kontinuiteto dela in nadgradnjo dosedanjih raziskav. Rdeča nit je preučevanje kulturnega, političnega in socialno-ekonomskega položaja slovenskih izseljencev in priseljencev v Slovenijo nekoč in danes, ki se odraža v njihovih možnostih za aktivno udeležbo v medkulturnem dialogu in za ohranjanje izvorne etnične in kulturne identitete. Pri tem se odpira cela vrsta neraziskanih tem, kot so zelo aktualno vprašanje smiselnosti razmejevanja med zamejstvom in izseljenstvom v sosednjih državah, poklicne migracije Slovencev, prihodnji izzivi slovenskih izseljencev in priseljencev v Slovenijo, pomen IKT za izvorno kulturno identiteto itd. Teme se povezujejo z nekaterimi ključnimi pojmi, kot so multikulturalizem, interkulturalizem in integracija, transnacionalizem, virtualna skupnost, etnična ekonomija ipd. Posebno pozornost bomo še naprej posvečali ohranjanju izseljenske in priseljenske kulturne dediščine, ki je eden od temeljev kulturne identitete. Pri tem se bomo še posebej posvetili najaktualnejšim vprašanjem mladih in njihovih sodobnih reprezentacij v kontekstu migracij, vprašanjem razvijanja medkulturne zavesti na vseh stopnjah izobraževanja ter vprašanjem najbolj ranljivih skupin migrantov. Tudi uveljavljanje dosežkov kulturno-umetniške produkcije priseljencev v družbi sprejema je pomemben dejavnik pri razvijanju medkulturne zavesti na nacionalni ravni in večkulturne nacionalne identitete, ki sta predpogoj za stabilno družbo v vsaki deželi.

Pri raziskovanju teh vprašanj je bistvenega pomena primerjalna perspektiva, tako v okviru čim bolj razvejanih mednarodnih primerjav kot tudi v okviru dialoga med preteklostjo in sedanjostjo ter dialoga med slovensko izseljensko izkušnjo in priseljensko izkušnjo v Sloveniji.

CILJI RAZISKAVE

1. Z osvetlitvijo slabo raziskanih temeljnih vsebin želimo nadaljevati z nacionalno najpomembnejšimi dolgoročnimi temeljnimi raziskavami na področju migracij, ki jih projektno financiranje ne pokriva v zadostni meri (prispevki za celovit splošno-, socialno- in kulturnozgodovinski pregled slovenskega izseljenstva in priseljenstva v Slovenijo).

2. Na osnovi vpetosti v mednarodne projekte in raziskovalne tokove želimo nadaljevati z dolgoročno aktualnimi mednarodno primerljivimi teoretskimi, metodološkimi, epistemološkimi in terminološkimi migracijskimi študijami.

3. S pomočjo študij primerov želimo odločilno prispevati h kritični presoji uveljavljenih migracijskih in integracijskih teorij, politik ter praks z vidika socialne države, stabilnosti družbe ter socialnih in človekovih pravic.

4. Z izdelavo ekspertiz in mnenj za državno upravo, s katero smo že doslej uspešno sodelovali, in z nadaljnjim sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, javnim sektorjem (zlasti s šolami na vseh stopnjah izobraževanja) ter izseljenskimi in priseljenskimi društvi želimo še naprej zagotavljati neovirano implementacijo naših znanstvenih spoznanj v praksi.

Rezultati

Povzetki mednarodne znanstvene konference "Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine", 21. oktober 2016, Ljubljana (in objava povzetkov) [COBISS.SI-ID 40516653]

povzetki_-_abstracts.pdf

Vodja programa

Vodja programa na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

HUMANISTIČNE VEDE H000 • DRUŽBOSLOVJE S000