doktorica sociologije, znanstvena svetnica, izredna profesorica

Telefon:
+386(0)1/4706 461
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tudi izredna profesorica, ki predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici ter tujih univerzah, predvsem v Nemčiji in na Norveškem. Po izobrazbi je sociologinja, ki se ukvarja s sociologijo izobraževanja in migracijskimi ter ženskimi študijami. V okviru sociologije se ukvarja s politiko šolskih reform, državljansko vzgojo ter človekovimi pravicami, v zadnjem času v kontekstu integracije migrantov. V okviru ženskih študij se ukvarja z analizo neenakopravnosti med spoloma in zgodovinskimi primeri izbrisanih družbeno in politično pomembnih žensk v Sloveniji ter z migrantkami. V okviru migracijskih študij jo zanimajo interdisciplinarni pristopi – zgodovinski, sociološki in feministični – ter izvirni metodološki prijemi, od metod ustne zgodovine do analiz družinskih migrantskih korespondenc in migrantskih avto/biografskih tekstov. Redno objavlja doma in v tujini. Raziskovalno delo zna predstaviti tudi širši javnosti, s filmom, predavanji različnim naslovnikom doma in v tujini ter pri izvajanju študijskih programov za domače in tuje študente. Je glavna urednica mednarodne znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/.

Področja delovanja: politika izobraževanja, migracije, migrantke, človekove in otrokove pravice

Izbrane publikacije

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 2016, 43, str. 35-46. [COBISS.SI-ID 39291949].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Doživljanje "begunske krize" skozi intervencijo v javni diskurz : mi kot "Drugi" v zgodovinski perspektivi slovenskega izseljenstva in integracijskih praks. V: MATAJC, Vanesa (ur.), VIRANT, Špela (ur.). Migracije = Migrations, Ars & humanitas, 2016, letn. 10, 2, str. 79-92, doi: 10.4312/ah.10.2.79-92. [COBISS.SI-ID 63169634].

KOŽAR ROSULNIK, Klara, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LIČEN, Nives. Women's narratives on learning through migration. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 2016, 76, str. 29-47. [COBISS.SI-ID 13073997].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Kultura mešanosti v nacionalnem in migracijskem kontekstu. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, 1, str. 171-182. [COBISS.SI-ID 38640941].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Children as correspondents in the epistolary practices of migrant families. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije, 2015, letn. 15, 1, str. 185-200, [COBISS.SI-ID 1375109].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination. Gottingen: V&R Unipress, 2015 [COBISS.SI-ID 1059949].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej (ur.). Going places : Slovenian women's stories on migration. Akron: University of Akron Press, 2014 [COBISS.SI-ID 36753453].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Children and childhood in migration context. Dve domovini / Two Homelands 32, 2010, str. 19-31. [COBISS.SI-ID 32041517].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Long live America, where women are first!. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Go girls! : when Slovenian women left home, (Migracije, Migrantke, 19, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 109-132. [COBISS.SI-ID 30936621].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Moje misli so bile pri vas doma : poti prehodov v pismih. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 23-58, [COBISS.SI-ID 29409837].

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. From a dollar bill in an envelope to a petition to the White House: the significance of Slovenian migrants for those back home. V: BRUNNBAUER, Ulf (ur.). Transnational societies, transterritorial politics: migrations in the (Post) Yugoslav region : 19th-21st century, (Südosteuropäische Arbeiten, 141). München: R. Oldenbourg, 2009, str. 193-212. [COBISS.SI-ID 30724653].

Povezava na Sicris