Skip to main content
Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

doktorica sociologije, znanstvena svetnica, izredna profesorica+386 1 470 64 61

mirjam.milharcic-hladnik@zrc-sazu.si
Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tudi izredna profesorica, ki predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici ter tujih univerzah, predvsem v Nemčiji in na Norveškem. Po izobrazbi je sociologinja, ki se ukvarja s sociologijo izobraževanja in migracijskimi ter ženskimi študijami. V okviru sociologije se ukvarja s politiko šolskih reform, državljansko vzgojo ter človekovimi pravicami, v zadnjem času v kontekstu integracije migrantov. V okviru ženskih študij se ukvarja z analizo neenakopravnosti med spoloma in zgodovinskimi primeri izbrisanih družbeno in politično pomembnih žensk v Sloveniji ter z migrantkami. V okviru migracijskih študij jo zanimajo interdisciplinarni pristopi – zgodovinski, sociološki in feministični – ter izvirni metodološki prijemi, od metod ustne zgodovine do analiz družinskih migrantskih korespondenc in migrantskih avto/biografskih tekstov. Redno objavlja doma in v tujini. Raziskovalno delo zna predstaviti tudi širši javnosti, s filmom, predavanji različnim naslovnikom doma in v tujini ter pri izvajanju študijskih programov za domače in tuje študente. Je glavna urednica mednarodne znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/.

Področja delovanja: migrantke in žensko migrantsko delo, avto/biografične in narativne raziskave, človekove pravice in integracija

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. 2021. "People cannot live on love alone": negotiating love, gender roles, and family care between Slovenia and Egypt. V: BORGES, Marcelo J. (ur.), CANCIAN, Sonia (ur.), REEDER, Linda (ur.). Emotional landscapes : love, gender, and migration, (Studies of world migrations). Urbana; Chicago; Springfield: University of Illinois Press, str. 57-74. https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/35wqz6dz9780252043499.html

KALC, Aleksej, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, ŽITNIK SERAFIN, Janja. Doba velikih migracij na Slovenskem, (Migracije, 30). 2020. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. https://isim.zrc-sazu.si/sl/publikacije/doba-velikih-migracij-na-slovenskem#v

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. 2020. Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, št. 51, str. 151-166, http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1582913804_Hladnik_Kolektivna%20izku%C5%A1nja%20prebe%C5%BEni%C5%A1tva.pdf, doi: 10.3986/dd.2020.1.09.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. 2016. Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, št. 43, str. 35-46. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1453571436_Nadzor_nad_nadzorom_HLADNIK.pdf

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. 2015. Kultura mešanosti v nacionalnem in migracijskem kontekstu. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, letn. 25, 1, str. 171-182. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1_LOWRES.pdf

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). 2015. From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination. Gottingen: V&R Unipress. https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/interdisziplinaere-geisteswissenschaft/14899/from-slovenia-to-egypt?number=UNI0002137

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej (ur.). 2014. Going places : Slovenian women's stories on migration. Akron: University of Akron Press. https://blogs.uakron.edu/uapress/product/going-places/

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. 2009. Long live America, where women are first!. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Go girls! : when Slovenian women left home, (Migracije, Migrantke, 19, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 109-132. https://isim.zrc-sazu.si/sl/publikacije/go-girls#v

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. 2009. From a dollar bill in an envelope to a petition to the White House: the significance of Slovenian migrants for those back home. V: BRUNNBAUER, Ulf (ur.). Transnational societies, transterritorial politics: migrations in the (Post) Yugoslav region : 19th-21st century, (Südosteuropäische Arbeiten, 141). München: R. Oldenbourg, str. 193-212.

Povezava na Sicris

EDUKA – vzgajati k različnosti (mednarodni projekt • 01. oktober 2011 - 30. september 2014)
OUT SIDE IN – Vključujoče izobraževanje za odrasle begunce (mednarodni projekt • 01. september 2015 - 01. avgust 2018)
Dejanska in potrebna prisotnost tematika slovenskega izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije – Vsebinske zasnove za re-valvacijo vloge tematike izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah (ciljni raziskovalni projekt • 01. april 2018 - 30. junij 2019)
Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva (1945–1991) (temeljni raziskovalni projekt • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Le z drugimi smo (aplikativni projekt • 13. maj 2016 - 30. september 2021)
Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni (temeljni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij (raziskovalni program • 01. januar 2013 - 31. december 2027)