Skip to main content

Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni

Opis

Projekt preučuje spremembe v prebivalstvu in družbeni razvoj mest na zahodnem robu Slovenije po drugi svetovni vojni in novi razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo. Raziskava se posveča primerjavi dveh zgodovinsko in kulturno zelo različnih stvarnosti: območja Nove Gorice, novoustanovljenega upravnega, gospodarskega in kulturnega središča slovenskega dela goriške regije, in severne obale Istre s starodavnimi mesti Koprom, Izolo in Piranom, ki je doživela skoraj popolno zamenjavo prebivalstva in korenito etnično, družbeno ter kulturno preobrazbo. Raziskava zajema obdobje od srede štiridesetih do konca šestdesetih let, ko so bili obravnavani procesi posebno intenzivni.

Cilji raziskave so:

 • preučiti oblikovanje oziroma preoblikovanje obravnavanih urbanih stvarnosti v luči migracijskih procesov, ki so bili v obeh primerih dejavniki njune nove podobe;
 • preučiti dinamike, oblike in strukturne značilnosti selitvenih, predvsem pa priseljenskih tokov, upravne in organizacijske aspekte ter politike, s katerimi so nanje vplivale socialistične oblasti;
 • primerjati družbeno, etnično‐jezikovne in kulturne vidike obravnavanih urbanih kontekstov, prikazati vživljanje prišlekov v nova okolja in oblikovanje identitete novogoriškega ter obalnega urbanega družbenega prostora skozi poglede in izkušnje prebivalcev;
 • prispevati k komparativni zgodovini migracij, komparativni družbeni in kulturni zgodovini mest, komparativni zgodovini repopulacijskih in urbanizacijskih procesov;
 • prispevati k poznavanju procesov grajenja socialističnega reda ter družbenih in narodnih odnosov ter identitet na multietničnem obmejnem območju »železne zavese« na Severnem Jadranu.

Faze projekta

1. leto (9. 2020−8. 2021):

 • opredelitev tematskih/problemskih raziskovalnih sklopov, načrtovanje raziskovalnih nalog, porazdelitev dela (začetna faza);
 • nabor literature in evidentiranje primarnih in sekundarnih virov po raziskovalnih nalogah;
 • priprava in organizacija terenske raziskave: evidentiranje in stiki z informatorji, oblikovanje vprašalnika za strukturirane intervjuje, začetek zbiranja/snemanja življenjskih zgodb; prepisovanje, urejanje in preučevanje zbranega spominskega gradiva;
 • preučevanje literature in primarnih ter sekundarnih virov v skladu s posameznimi tematskimi/problemskimi sklopi;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih problemov (1., 6. in 12. mesec);
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 2 znanstvenih člankov za objavo;
 • oblikovanje spletne predstavitve projekta.

 

2. leto (9. 2021−8. 2022):

 • nadaljnje zbiranje in preučevanje literature in virov po tematskih/problemskih sklopih in raziskovalnih nalogah;
 • nadaljevanje zbiranja/snemanja življenjskih zgodb in izvajanja strukturiranih intervjujev; prepisovanje, urejanje in preučevanje zbranega spominskega gradiva;
 • diseminacija delnih rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in
 • strokovnih konferencah;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih problemov (razpored po potrebi);
 • 1 delavnica (končni del faze): predstavitev opravljenega dela druge faze izvajanja in razprava o vsebinah v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 2 znanstvenih člankov za objavo;
 • ažuriranje spletne predstavitve projekta.

 

3. leto (9. 2022−8. 2023):

 • dokončna izpeljava preučevanja problemskih sklopov in raziskovalnih vprašanj ter interpretacija v primerjalni perspektivi
 • diseminacija rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih
 • konferencah
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih problemov (razpored po potrebi);
 • 1 delavnica (predvidoma v 9 mesecu): predstavitev spoznanj in razprava v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 2 znanstvenih člankov za objavo;
 • priprava predstavitve rezultatov raziskave v obliki študij in gradiv.

Rezultati

1. Znanstvene objave

Katja Hrobat Virloget, Družbene meje in odnosi v istrski družbi po povojnem »eksodusu«, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 61, 2021/1, 630-41. (https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-61-1-2021-2.pdf)

Katja Hrobat Virloget, V tišini spomina: "eksodus" in Istra. Trst, Koper: ZTT, Založba Univerze na Primorskem, 2021.

Mirjam Milharčič Hladnik, Subjektivni pogledi na selitve in prebežništvo v goriškem prostoru v kontekstu nastanka Nove Gorice, v: Aleksej Kalc (ur.), Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma, Ljubljana: Založba ZRC ZRC SAZU, 2021, 222−242.

2. Referati na znanstvenih posvetih

Mednarodna konfrenca: »OLD« VS. »NEW« TOWNS. MEMORIES, HISTORIES, AND HERITAGE AFTER POPULATION TRANSFERS AND BORDER CHANGES, 11. 10. 2021 (Programme and abstracts conference oct 11 2021 final_3.pdf)

Mirjam Milharčič Hladnik, The new town Nova Gorica on the new border and the old routes of migration - Memories of defection and the imaginings of “new” life. Konferenca: »OLD« VS. »NEW« TOWNS. MEMORIES, HISTORIES, AND HERITAGE AFTER POPULATION TRANSFERS AND BORDER CHANGES, 11. 10. 2021.

Aleksej Kalc, Society and immigration in Slovenian coastal towns in the 1950s. Some reflections on research approaches. Konferenca: »OLD« VS. »NEW« TOWNS. MEMORIES, HISTORIES, AND HERITAGE AFTER POPULATION TRANSFERS AND BORDER CHANGES, 11. 10. 2021.

Katja Hrobat Virloget, The discourse of urban vs. rural, social relations and heritage in Istrian urban

society before and after »exodus«. Konferenca: »OLD« VS. »NEW« TOWNS. MEMORIES, HISTORIES, AND HERITAGE AFTER POPULATION TRANSFERS AND BORDER CHANGES, 11. 10. 2021.

Špela Ledinek Lozej. Under the Campanilles of Saint Marco vs. Town withou Bell Towers. Konferenca: »OLD« VS. »NEW« TOWNS. MEMORIES, HISTORIES, AND HERITAGE AFTER POPULATION TRANSFERS AND BORDER CHANGES, 11. 10. 2021.

Aleksej Kalc, Transferts de population et transformations ethniques à Koper et Trieste après la Seconde Guerre mondiale: quelques aspects. Webinar: DISPLACED HISTORIES WITHOUT TRACES AND TRACES OF PAST WITHOUT HISTORY, 14.4.2021. Organizacija: Centre français de recherche en sciences sociales in UP Fakulteta za humanistične študije.

Katja Hrobat Virloget, A propos de ceux qui sont venus. Frontières symboliques et questions de "chez soi" après "l'exode" en Istrie. Webinar: DISPLACED HISTORIES WITHOUT TRACES AND TRACES OF PAST WITHOUT HISTORY, 14.4.2021. Organizacija: Centre français de recherche en sciences sociales in UP Fakulteta za humanistične študije.

 

Načrtovani rezultati projekta:

 • 6 znanstvenih člankov;
 • priprava študij in gradiv za predstavitev spoznanj raziskave;
 • spletna predstavitev projekta na spletni strani Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije;
 • diseminacija rezultatov projekta na domačih in tujih znanstvenih konferencah ter prek omrežij za diseminacijo znanstvene literature;
 • uporaba raziskovalnih rezultatov v pedagoških procesih v okviru predmetov in drugih aktivnosti, ki jih člani raziskovalne ekipe izvajajo kot učitelji na raznih univerzah in dodiplomskih ter podiplomskih študijskih programih v Sloveniji in v tujini.