Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva (1945–1991)
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2017–30. april 2020
Link SICRIS:
Sicris projektne skupine
Šifra:
J5-8246
Opis

Izdelana bo celovita pregledna študija o prostovoljnih in prisilnih migracijah s slovenskega etničnega prostora v obdobju 1945–1991 ter o Slovencih po svetu v obravnavanem času. V Sloveniji še nimamo celovitega prikaza, ki bi na enem mestu zbral in povezal socialne, gospodarske in kulturne vidike slovenskega izseljenstva od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije ga vgradil tako v novejši zgodovinski razvoj na Slovenskem kot v širši kontekst evropskih migracij. Evropske zgodovine migracij ne zajemajo slovenskega izseljenstva, ker je večina literature o tem razdrobljena, razpršena in jezikovno nedostopna tujemu bralstvu. Spoznanja številnih študij, ki so bile v Sloveniji narejene v zadnjih desetletjih, so tudi slovenskemu strokovnemu in širšemu bralstvu slabše dostopna, saj še niso pregledno in interpretativno povezana, sama tematika izseljenstva pa je v zgodovinopisju obravnavana ločeno od ostalega zgodovinskega dogajanja.

 

Cilji raziskave so:

 • povezati obstoječa spoznanja, sistematizirati, razdeliti in opredeliti obdobja po drugi svetovni vojni do osamosvojitve Slovenije, ovrednotiti pomen izseljevanja v posameznih obdobjih in ga umestiti v splošno zgodovino Slovencev;
 • interpretirati izbrane vidike v mednarodnem kontekstu in jih primerjati s podobnimi tokovi v evropskem merilu;
 • postaviti slovensko begunstvo in izseljenstvo v obdobju 1945–1991 na zemljevid evropske zgodovine tega obdobja kot zgodovine begunstva in migracij, ki so odločilno zaznamovale razvoj Evrope in njeno današnjo podobo.

 

Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov

Monografija bo predstavljala drugi del celovitega pregleda slovenskega izseljenstva, saj bo dopolnjevala rezultat prejšnjega projekta (zgodovine slovenskega izseljenstva do leta 1945). Obe monografiji bosta prosto dostopni na spletu. Tako kot prva, bo tudi druga s pridobitvijo dodatnih sredstev na razpisih ARRS in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prevedena v angleški jezik. S tem bo med drugim uporabna za mednarodni študijski program EMMIR (European Master in Migration and Intercultural Relations), v katerem sodelujejo člani projektne skupine, in za druge študijske programe. Monografija bo vplivala na recepcijo slovenskega izseljenstva v evropskem prostoru in umestitev slovenske izseljenske zgodovine v pomembne baze podatkov in študije evropskega migracijskega prostora.

 

Faze projekta

1. leto:

 • 4 delovni sestanki raziskovalne skupine;
 • nabor in preučevanje literature in virov z uporabo kvalitativne analize vsebin;
 • urejanje kvantitativnih podatkov in oblikovanje nastavkov za statistične analize in prikaze;
 • evidentiranje neraziskanih pomembnih pojavov slovenskega izseljenstva (sive lise) in načrtovanje izvirnih delnih raziskav za osvetlitev manjkajočih vsebin;
 • oblikovanje spletne predstavitve projekta;
 • priprava delnih rezultatov (znanstvenih prispevkov za objavo, predavanj na znanstvenih konferencah, seminarjih itd).  

 

2. leto:

 • 4 delovni sestanki raziskovalne skupine;
 • nadaljnje preučevanje literature in virov z uporabo kvalitativne analize vsebin;
 • izpeljava kvantitativnih analiz;
 • izvedba izvirnih delnih kvalitativnih raziskav o manjkajočih vsebinah;
 • vsebinsko strukturiranje poglavij nastajajoče znanstvene monografije po kronološki in nivojski shemi;
 • delovni osnutki poglavij znanstvene monografije;
 • znanstveni delovni posvet;
 • diseminacija delnih rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • objava znanstvenih prispevkov.

 

3. leto:

 • 4 delovni sestanki raziskovalne skupine;
 • dokončna izpeljava interpretativne faze v skladu z zastavljenimi smernicami raziskave in monografije;
 • diseminacija rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • objava znanstvenih prispevkov;
 • priprava rokopisa zaključne znanstvene monografije za tisk in prosto dostopno objavo na spletu.
Rezultati

Načrtovani rezultati projekta

 • 10 znanstvenih objav;
 • znanstveni delovni posvet;
 • spletna predstavitev projekta;
 • diseminacija rezultatov projekta na znanstvenih in strokovnih domačih in tujih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • glavni rezultat bo celovit pregled zgodovine slovenskega izseljenstva 1945–1991 v obliki znanstvene monografije.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost