doktorica znanosti na področju poučevanja, znanstvena sodelavka, docentka

Telefon:
+386(0)1/4706 488, +386(0)40 620 354
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Marijanca Ajša Vižintin je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Deluje na področju vključevanja učencev priseljencev v slovenski šolski sistem in razvija medkulturni model vključevanja. Raziskuje tudi izseljevanje Slovencev v Nemčijo ter v Bosno in Hercegovino. Za doktorsko disertacijo »Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli« je prejela nagrado srebrni znak ZRC (2014). Sodeluje v številnih domačih in mednarodnih projektih, povezanih z migracijskimi temami, udeležuje se slovenskih in tujih konferenc (Avstrija, Bahrajn, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Italija, Nemčija, Madžarska, Švedska), koordinira nacionalni projekt Le z drugimi smo (2016–2021), https://lezdrugimismo.si/. Je avtorica več znanstvenih člankov in znanstvene monografije »Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev« (2017). V letih 2013–14 je bila sourednica znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/. Kot docentka Univerze v Novi Gorici predava v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) na Univerzi v Stavangerju na Norveškem.

Zaposlitve: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2015–, 2011–2014), Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (2018–), Medkulturni inštitut (2015), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2009–2011), Osnovna šola DBB Hrpelje Kozina (2003–2009).

Področja delovanja: medkulturna vzgoja in izobraževanje, vključevanje (otrok) priseljencev, medkulturni dialog, medkulturna zmožnost, slovenščina kot drugi/tuji jezik, materni jezik(i) otrok priseljencev, spodbujanje branja, Slovenci v Nemčiji, Bosni in Hercegovini, slovenska izseljenska kulturna društva, dopolnilni pouk slovenščine za slovenske izseljence in njihove potomce.

Izbrane publikacije

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Developing intercultural education [Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja]. Dve domovini / Two Homelands 2018, [Št.] 47, str. 89-106, http://twohomelands.zrc-sazu.si/en/articles/show/530/razvoj-medkulturne-vzgoje-in-izobraevanja.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. (Im)migrant and ethnic minority literature in education curricula in Slovenia [Priseljenska in manjšinska književnost v slovenskih učnih načrtih]. CLCWeb: comparative literature and culture. March 2016, vol. 18, issue 1. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol18/iss1/7/, doi: 10.7771/1481-4374.2763

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih [Slovenian emigrants and their descendants in Germany: twenty years of gatherings of the Slovenian organizations at conferences]. Dve domovini / Two Homelands 2016, [Št.] 43, str. 157–170, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/290/slovenski-izseljenci-in-njihovi-potomci-v-nemiji-dvajset-let-povezovanja-slovenskih-organizacij-na-posvetih.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja [The recognition of cultural mixedness and hyphenated identity inside state borders]. Annales, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, št. 1, str. 211–222, http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev [The intercultural education model: for more successful inclusion of immigrant children]. Dve domovini / Two Homelands 2014, [Št.] 40, str. 71–89, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/208/model-medkulturne-vzgoje-in-izobraevanja-za-uspeneje-vkljuevanje-otrok-priseljencev.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev  [Intercultural Education: Inclusion of Migrant Children], Migracije 27. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017, https://isim.zrc-sazu.si/sl/publikacije/medkulturna-vzgoja-in-izobrazevanje#v.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Bosnian language lessons as the mother tongue of immigrants and their descendants in Slovenia [Dopolnilni pouk bosanskega jezika in kulture za bošnjaške priseljence in njihove potomce v Sloveniji]. V: ŠUŠKO, Dževada (ur.). Both Muslim and European: diasporic and migrant identities of Bosniaks, (Muslim minorities, vol. 30). Leiden; Boston: Brill. 2019, str. 124-147.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Interculturality as a principle and the cooperation of school with the local environment [Medkulturnost kot pedagoško načelo in sodelovanje šole z okoljem]. V: RADOVAN, Marko (ur.), KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community: the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti: vloga šole in skupnostnih organizacij. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2015, str. 115–135.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: od jezika prednikov do jezika prihodnosti [Children and Slovenian language lessons in Bosnia and Herzegovina: from the language of ancestors to the language of the future]. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, str. 157–173, https://books.google.si/books?id=xf8zCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Ambiente scolastico multiculturale: punto di partenza per lo sviluppo di un'educazione ed una formazione interculturale? [Večkulturno šolsko okolje: izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja?]. V: BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Educare alla diversità: ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia, (Eduka - educare alla diversità, vzgajati k različnosti). Koper = Capodistria: Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Edizioni universitarie Annales, 2014, str. 125–149, http://www.eduka-itaslo.eu/pagina.php?p=analize&lang=ita&id=32.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC (2014) za vrhunski doktorat s področja humanističnih in družboslovnih ved