doktorica znanosti na področju poučevanja, znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)1/4706488, +386(0)40 620 354
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Marijanca Ajša Vižintin je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. V letih 2013–14 je bila sourednica znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/. Deluje na področju vključevanja učencev priseljencev v slovenski šolski sistem in razvoja medkulturnega modela vključevanja. Raziskuje tudi izseljevanje Slovencev v Nemčijo ter v Bosno in Hercegovino. Za doktorsko disertacijo »Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli« je prejela nagrado srebrni znak ZRC (2014). Udeležuje se slovenskih in tujih konferenc (Avstrija, Bahrajn, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Italija, Nemčija, Madžarska, Švedska), koordinira nacionalni projekt Le z drugimi smo (2016–2021), https://lezdrugimismo.si/.  Med drugim je avtorica dvanajstih znanstvenih člankov ter znanstvene monografije »Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev« (2017).

Zaposlitve: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2015–, 2011–2014), Medkulturni inštitut (2015), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2009–2011), Osnovna šola DBB Hrpelje Kozina (2003–2009).

Področja delovanja: medkulturna vzgoja in izobraževanje, vključevanje (otrok) priseljencev, medkulturni dialog, medkulturna zmožnost, slovenščina kot drugi/tuji jezik, spodbujanje branje, materni jezik(i) otrok priseljencev, društveno delovanje, Slovenci v Nemčiji, dopolnilni pouk slovenščine za slovenske izseljence in njihove potomce.

Izbrane publikacije

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev (Migracije 27). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. (Im)migrant and ethnic minority literature in education curricula in Slovenia. CLCWeb, ISSN 1481-4374. [Online ed.], March 2016, vol. 18, issue 1. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol18/iss1/7/, doi: 10.7771/1481-4374.2763.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. Dve domovini / Two Homelands 2014, [Št.] 40, str. 71–89, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/208/model-medkulturne-vzgoje-in-izobraevanja-za-uspeneje-vkljuevanje-otrok-priseljencev.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih. Dve domovini / Two Homelands 2016, [Št.] 43, str. 157–170, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/290/slovenski-izseljenci-in-njihovi-potomci-v-nemiji-dvajset-let-povezovanja-slovenskih-organizacij-na-posvetih.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja. Annales, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, št. 1, str. 211–222, http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Interculturality as a principle and the cooperation of school with the local environment. V: RADOVAN, Marko (ur.), KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community: the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti: vloga šole in skupnostnih organizacij. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2015, str. 115–135.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Ambiente scolastico multiculturale: punto di partenza per lo sviluppo di un'educazione ed una formazione interculturale?. V: BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Educare alla diversità: ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia, (Eduka - educare alla diversità, vzgajati k različnosti). Koper = Capodistria: Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Edizioni universitarie Annales, 2014, str. 125–149, http://www.eduka-itaslo.eu/pagina.php?p=analize&lang=ita&id=36.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Od kod prihajajo otroci priseljenci in čemu?. Monitor ISH 2014, 16, [št.] 2, str. 101–126, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A35VRK6M/?query=%27keywords%3dVi%C5%BEintin%2c+Marijanca+Aj%C5%A1a%27&pageSize=25.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: od jezika prednikov do jezika prihodnosti. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, str. 157–173, https://books.google.si/books?id=xf8zCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. The integration of immigrant children in Slovenia: good practices from primary schools. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2013, vol. 6, no. 2, str. 53–68, http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume6-number2-article4.pdf.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti. Dve domovini / Two Homelands 2012, [Št.] 36, str. 73–85, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/253/izobraevanje-za-sobivanje-v-raznolikosti.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih: temelj za medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli?. Sodobna pedagogika 2010, letn. 61, št. 1, str. 104–120, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NJSO6XRT/?query=%27keywords%3dVi%C5%BEintin%2c+Marijanca+Aj%C5%A1a%27&pageSize=25.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC (2014) za vrhunski doktorat s področja humanističnih in družboslovnih ved