Dejanska in potrebna prisotnost tematika slovenskega izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije – Vsebinske zasnove za re-valvacijo vloge tematike izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah

Opis

Tema predlaganega projekta je posvečena analizi dejanske prisotnosti tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih, učbenikih in učnih gradivih slovenskih osnovnih in srednjih šol. Cilj projekta je na osnovi te analize izdelati predlog o temah slovenskega izseljenstva, ki bi jih bilo nujno potrebno vgraditi v učne načrte, učbenike in učna gradiva ter poiskati in predlagati načine, kako to (med)institucionalno izpeljati.

 

Cilji:

  • Analizirati, kakšno je dejansko stanje prisotnosti tematike slovenskega izseljenstva v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije s posebnim poudarkom na učnih načrtih, učbenikih in učnih gradivih pri predmetih slovenski jezik, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, sociologija in družba.
  • Na podlagi analize prisotnosti tematike slovenskega izseljenstva v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije s posebnim poudarkom na učnih načrtih, učbenikih in učnih gradivih proučiti njihov vpliv na poznavanje izseljenske problematike med populacijo, ki obiskuje osnovne in srednje šole.
  • Ugotoviti, kakšno je poznavanje tematike slovenskega izseljenstva med populacijo učencev in dijakov slovenskih osnovnih in srednjih šol ter najširšimi sloji prebivalstva Republike Slovenije na izbranem vzorcu.
  • Pripraviti predlog konkretnih vsebin iz zgodovine slovenskega izseljenstva ter sodobnega slovenskega izseljevanja, ki jih je potrebno vgraditi v učne načrte, učbenike in učna gradiva določenih predmetov in v medpredmetne dejavnosti.
  • Predlagati konkretne načine, kako to institucionalno izpeljati in dejansko uresničiti večjo prisotnost vsebin slovenskega izseljenstva v slovenskem šolskem sistemu in zavesti prebivalstva Republike Slovenije.

 

Raziskovalne metode:

V raziskavi bo uporabljena kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih metod. Na začetku bo opravljen pregled obstoječih raziskav in literature na temo projekta. Raziskava bo izhajala iz primerjalne analize obstoječih učnih načrtov, učbenikov in učnih gradiv pri predmetih: slovenski jezik, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, sociologija in družba. Poznavanje tematike slovenskega izseljenstva med populacijo učencev in dijakov slovenskih osnovnih in srednjih šol ter širše populacije na izbranem vzorcu bo opravljena s pomočjo spletne ankete. Konkretni načini, kako institucionalno uresničiti večjo prisotnost vsebin slovenskega izseljenstva v slovenskem šolskem sistemu in zavesti prebivalstva Republike Slovenije bodo raziskani s pomočjo poglobljenih intervjujev z odgovornimi osebami v procesu načrtovanja in spreminjanja učnih načrtov, učbenikov in učnih gradiv za predmete slovenski jezik, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, sociologija in družba. Vsebinski predlogi bodo izdelani na podlagi pridobljenih rezultatov, študija literature in dolgoletnih izkušenj s pedagoškim delom članov raziskovalne skupine.


Rezultati

Predvideni rezultati projekta:

Glavni rezultat projekta bo zaključno poročilo z analizo zbranega gradiva, interpretacijo končnih ugotovitev iz vseh treh svežnjev ter s priporočili za Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, avtorje in ustvarjalce ter večje založnike učbenikov in učnih gradiv. Zaključno poročilo bo prosto dostopno. Fazni in končni rezultati bodo vključevali znanstvene in strokovne objave izsledkov raziskave. Diseminacija rezultatov bo vključevala javne predstavitve za naročnika in predstavnike drugih državnih teles, ki jih zadeva ta tematika, predstavitve na domačih in mednarodnih konferencah, okroglih mizah ipd. ter prenos znanstvenih spoznanj v izobraževalne vsebine.


Tip
Projekt

Tip projekta
ciljni raziskovalni projekt

Ključne besede
slovensko izseljenstvo
šolski sistem
učni načrti
učbeniki
učna gradiva
poznavanje izseljenske problematike

Raziskovalna področja
HUMANISTIČNE VEDE H000

Prenesi