Doktorica znanosti s področja andragogike, asistentka z doktoratom

Telefon:
+386(0)1/4706 463
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Klara Kožar Rosulnik je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na temo interkulturnega učenja v mešanih zakonskih zvezah. Leta 2016 je pridobila doktorat znanosti s področja  andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo  Biografsko učenje žensk v kontekstu migracij. Njeno raziskovalno zanimanje je usmerjeno v učenje v vsakdanjem življenju, biografsko učenje, ženske migracije, medkulturno vzgojo in izobraževanje. Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije sodeluje pri projektih, ki spodbujajo medkulturni dialog, vključevanje (otrok) priseljencev, razvijajo medkulturno zmožnost vseh prebivalcev ter medkulturno vzgojo in izobraževanje (npr. Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo, Eduka – Vzgajati k različnosti/Educa – Educare alla diversità, Le z drugimi smo, Predis, Out-Side-In).

Področja delovanja: medkulturna vzgoja in izobraževanje, vključevanje (otrok) priseljencev, medkulturni dialog, ženske migracije, izobraževanje odraslih, učenje v vsakdanjem življenju.

Izbrane publikacije

KOŽAR ROSULNIK, Klara in KERMC, Andreja (2017). Stališča mlajših odraslih do migracij: primer programa PUM-O. Sodobna pedagogika, 68, str. 66-84.

KOŽAR ROSULNIK, Klara, MILHARČIČ HLADNIK, Mirjam in LIČEN, Nives (2016). Women's narratives on learning through migration. Razprave in gradivo/Treatises and documents, 76, str. 29-47.

KOŽAR ROSULNIK, Klara in LIČEN, Nives (2015). Preplet migracij in učenja: biografsko učenje kot formiranje identitete in znanja ob migracijskih izkušnjah. Dve domovini/Two Homelands, 41, str. 151-162.

KOŽAR ROSULNIK, Klara (2015). Ženske in migracije. Andragoška spoznanja, 21, 3, str. 23-37.

KOŽAR ROSULNIK, Klara (2014). Izobraževalna podpora za migrante. Andragoška spoznanja, 20, 2, str. 109-110.

DE TONI, Moreno, KOŽAR ROSULNIK, Klara in VIŽINTIN, Marijanca Ajša (2013). Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. Ljubljana, Trst: SLORI, Založba ZRC, ZRC SAZU.