Doc. dr. Klara Kožar Rosulnik

Doktorica znanosti s področja andragogike, znanstvena sodelavka, docentka+386 1 470 64 63

klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si


Povezave


Klara Kožar Rosulnik je leta 2016 je pridobila doktorat znanosti s področja andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Biografsko učenje žensk v kontekstu migracij. Njeno raziskovalno zanimanje je usmerjeno v biografsko učenje, učenje v vsakdanjem življenju, prenos znanja, migracije, ženske migracije, medkulturno vzgojo in izobraževanje. Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije sodeluje pri projektih, ki spodbujajo medkulturni dialog, medkulturno vzgojo in izobraževanje, vključevanje (otrok) priseljencev in razvijajo medkulturno zmožnost vseh prebivalcev. Od 2018 je sourednica revije AEMI Journal (http://aemi.eu/category/aemi-journal/publications/), ki jo izdaja mednarodno združenje The Association of European Migration Institutions (AEMI). Sodeluje z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot izvajalka vaj pri predmetu Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle, s predavanji, kot mentorica na študijski praksi in somentorica pri magistrskih nalogah.

Področja delovanja: biografsko učenje, učenje v vsakdanjem življenju, prenos znanja, izobraževanje odraslih, ženske migracije, medkulturna vzgoja in izobraževanje, vključevanje (otrok) priseljencev, medkulturni dialog.

KOŽAR ROSULNIK, Klara (2021). Migration experiences, learning and identity (re)construction : an analysis of the autobiographical story of Neža Gerkšič, a.k.a. Agnes Lacroix. Journal of family history : Studies in family, kinship, and demography, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/03631990211045905, doi: 10.1177/03631990211045905.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, KOŽAR ROSULNIK, Klara (2021). The challenges of integrating migrant children into the Slovenian education system. V: SEDMAK, Mateja (ur.), et al. Migrant children's integration and education in Europe : approaches, methodologies and policies. 1st online ed. Barcelona: Octaedro, 2021, str. 187–204. https://octaedro.com/wp-content/uploads/2021/04/9788418615375.pdf.

LIČEN, Nives, FINDEISEN, Dušana, KUTIN, Meta, KOŽAR ROSULNIK, Klara. (2020). Socially Engaged Older Adult Education on Refugees and Migrants: Documentaries on Role Model Refugees as an Innovative Strategy Leading towards an Inclusive Society. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja. Treatises and Documents: Journal of Ethnic Studies, 84, str. 31–49. https://rig-td.si/wp-content/uploads/2020/06/02_Licen_Findeisen_Kutin_Kozar.pdf, DOI: http://dx.doi.org/10.36144/RiG84.jun20.31-49

URBANČIČ, Matej, KUTIN, Meta, FINDEISEN, Dušana, MEZGEC, Maja, LIČEN, Nives, KOŽAR ROSULNIK, Klara (2020). Expansive Learning and Research Practices at the Slovenian Third Age University. Andragoška spoznanja/Studies in Adult Education and Learning, 26(1), str. 97‒114. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/9038/8949, DOI: http://dx.doi.org/10.4312/as.26.1.97-114

KOŽAR ROSULNIK, Klara (2018). Biografsko učenje in spreminjanje identitete: migracijske izkušnje Neže Gerkšič − Agnes Lacroix. Dve domovini/Two Homelands, 48, str. 129–146. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1531426330_Rosulink_biografsko%20ucenje.pdf

KOŽAR ROSULNIK, Klara (2018). Proučevanje migracij v andragogiki : Analiza avtobiografskega zapisa Neže Gerkšič - Agnes Lacroix. V: Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc (ur. Nives Ličen, Maja Mezgec). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 229‒248. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/125/218/3322-1?inline=1

Kožar Rosulnik, Klara, Milharčič Hladnik, Mirjam, Ličen, Nives (2016). Women's Narratives on Learning through Migration. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja. Treatises and Documents: Journal of Ethnic Studies, 76, str. 29–47. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-MF3K6ND3/bf45e472-c89e-4609-88b0-aa0c5f19f37e/PDF