Osnovni podatki
Sodelavci:
I. Lesar
, , ,
C. Razdevšek Pučko
 
Trajanje:
1. januar 2003–31. december 2005
Opis

Temeljni cilj raziskovalnega projekta je z analizo procesa vzgoje in izobraževanja osvetliti in razumeti mehanizme reprodukcije nepravičnosti, socialne neenakosti in diskriminacije v sodobni šoli, kakor tudi analiza vprašanja, kako lahko izobraževalni sistem zmanjša svojo vlogo pri reproduciranju družbenih neenakosti in postane manj izključujoč. Dimenzije, skozi katere bomo analizirali pravičnost v sodobni šoli so spol, etničnost, socialni status in posebne potrebe. Raziskava bo zasnovana na kombinaciji kvantitativnega in kvalitativnega pristopa. Namen kvalitativnega dela bo 1. na osnovi dostopnih baz podatkov na področju vzgoje in izobraževanja analizirati uspešnost učencev v osnovnih šolah in skupinskem preverjanju znanja ter vpis na srednje šole glede na socialni položaj, spol in regijo in 2. ugotoviti, ali je lahko odnos učiteljev do etnične pripadnosti učencev, spola, posebnih potreb in socialnega statusa dejavnik pri reproduciranju nepravičnosti v šoli; v ta namen bomo izdelali in izvedli vprašalnik za učitelje o njihovih stališčih o vzgoji. Namen kvalitativnega dela je 1. ugotoviti, kakšni so konkretni mehanizmi reproduciranja nepravičnosti v šoli, kar bomo ugotavljali preko študij primerov slovenskih osnovnih šol in 2. ugotoviti, kakšni so mehanizmi reproduciranje nepravičnosti v šolah v ZDA, Avstralije in Švedske ter kakšne so njihove strategije soočanja s temi mehanizmi; v ta namen bomo analizirali raziskave in normativne dokumente šolskih sistemov v omenjenih državah ter izdelali polstrukturirane intervjuje slovenskih priseljencev v ZDA, Avstraliji in na Švedskem, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s področjem pravičnosti v šoli in ga lahko ocenjujejo kot strokovnjaki.

Vodja projekta