Osnovni podatki
Sodelavci:
D. Ceglar
,
Z. Žigon
, , , ,
 
Trajanje:
1. januar 1996–31. december 2000
Opis

Zbiranje in preučevanje virov in literature je osrednja naloga Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. V tem projektu so zato sodelovali vsi raziskovalci inštituta (etnologinja, sociologinja, zgodovinarja, literarna zgodovinarka in kulturni antropolog), saj njihove raziskave nastajajo ravno na osnovi starega in na novo zbranega gradiva na terenu - med izseljenci in v tujih in domačih arhivih. Projekt smo začeli izvajati l. 1996, zaključil se bo l. 2000. Vsebinsko zajema: popis društev, organizacij, verskih središč in drugih kulturnih, športnih itd. institucij med slovenskimi izseljenci; izdelavo stvarnega, abecednega, geografskega in kronološkega kataloga slovenske izseljenske periodike; izdelavo stvarnega, abecednega, geografskega in kronološkega kataloga strokovne literature; izdelavo kataloga arhivskih fondov in zbirk inštituta; kritično objavo virov (dokumentov, korespondence, avtobiografij, fotografij); izdelavo izbrane bio-bibliografije pomembnejših slovenskih izseljencev; izdelavo videoteke, diateke in zbirke magnetofonskih zapisov o slovenskih izseljencih; kvalitativno analizo vsebin iz pisnih in ustnih virov v zgoraj omenjenih zbirkah. Projekt je bil interdisciplinarnega značaja, zato pri njegovem izvajanju uporabljajo raziskovalci metode strok, iz katerih izhajajo. Med pomembnejšimi sta bila delo na arhivskem gradivu in dokumentaciji ter stacionarna metoda v kombinaciji z avtobiografsko metodo. V celoti gledano, je projekt omogočil možnost evidentacije in ohranitve znanega in dosedaj še neznanega gradiva o slovenskih izseljencih, ki je še dokaj razpršeno doma in v tujini. Večina znanstvenih prispevkov sodelavcev inštituta je temeljila na gradivu, ki sodi v sklop projekta. Predstavljali smo ga sproti - v prispevkih na simpozijih in znanstvenih posvetovanjih, v končni fazi pa je bil v obliki kataloga in razstave predstavljen tudi širši slovenski javnosti.

Vodja projekta na ZRC