Osnovni podatki
Opis

Raziskovalci Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU smo kot partnerji Inštituta za narodnostna vprašanja pri projektu Percepcije slovenske integracijske politike v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije za obdobje 1. september 2004 do 28. 2. 2006 pokrivali raziskovalno temo o Reintegraciji slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v Slovenijo. V času prvega Ciljno raziskovalnega projekta, ki se je iztekel jeseni 2004 smo se osredotočili predvsem na populacijo povratnikov iz Argentine po letu 1990. V drugem, nadaljevalnem obdobju, smo začetno študijo nadgradili in problematiko povratništva analitično umestili v širši kontekst v sinhroni in diahroni perspektivi. To konkretno pomeni, da smo problem v zgodovinskem smislu razširili na celotno obdobje po drugi svetovni vojni – in poleg ekonomskega povratništva tematizirali tudi obdobje repatriacije takoj po drugi svetovni vojni – v analizi sedanjosti pa smo poleg povratnikov iz Argentine skušali zajeti tudi povratnike iz drugih držav. Nov sklop pri obravnavi prestavlja tudi analitično – teoretična tematizacija in evalvacija pojava povratništva ali reemigracije. Rezultati raziskave so objavljeni v znanstveni monografiji o povratništvu Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Migracije 11, ZRC SAZU, Ljubljana, 2006.

Vodja projekta