Osnovni podatki
Opis

Etnično podjetništvo je aktualen družbeni fenomen v Evropski uniji in glede na trende, ki jih zaznavamo, se čedalje bolj uveljavlja tudi pri nas v Sloveniji. Gre za ustanavljanje podjetij delovnih migrantov, ki iščejo niše v obstoječi gospodarski situaciji in so velikokrat povezana z njihovimi socialnimi mrežami ter z njihovimi kulturnimi vzorci, ki so jo prinesli s seboj in se zdaj mešajo s kulturo družbe, kamor so se preselili. Pri prehodu iz družbe v družbo in pri srečevanju z drugačnimi kulturami morajo delovni migranti pokazati veliko mero kreativnosti in inovativnosti, da ostanejo, preživijo, se uveljavijo in tam tudi zaživijo. Poleg tega je pomembno vprašanje, kako tovrstno gospodarstvo vpliva na že obstoječe gospodarske panoge v republiki Sloveniji. Gre za izziv ali oviro? (konkurenca, sinergija, konkurenčnost, izboljšanje kvalitete, širitev ponudbe, inovativnost...) Temeljno raziskovalno vprašanje je torej, kako migranti z etničnim podjetništvom prispevajo k nastanku in razvoju inovativnih struktur v slovenskem okolju in kako doprinašajo k slovenskemu gospodarstvu. Raziskava bo temeljila na pridobljenih kvantitativnih podatkih, ki bodo vključevali uradne statistike, ankete lastnikov in zaposlenih v izbranih etno podjetjih ter njihove konkurence in podatke, pridobljene na Zavodu za zaposlovanje, Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za notranje zadeve... Na podlagi analize kvantitativnih podatkov bodo izvedeni globinski polstrukturirani intervjuji z akterji v posameznih gospodarskih panogah. Glede na pridobljene podatke bo opravljena tudi primerjalna analiza z izbranimi članicami EU, v katerih je praksa ustanavljanja etničnih podjetij že uveljavljena in zakonsko urejena. Poleg tega bodo opravljene primerjave tudi s slovenskimi izseljenci, ki s takšno ekonomijo že imajo izkušnje tako v EU kot drugod po svetu. Ker gre za v Sloveniji dokaj neraziskano in novo področje raziskovanja, bomo rezultate prilagodili številnim nivojem, tako da bodo dostopni različnim uporabnikom. Objavljali bomo tako znanstvene kot tudi strokovne prispevke doma in v tujini, pripravili priporočila za ustrezne državne organe ter za obstoječe in bodoče ustanovitelje etničnih podjetij. Z raziskavo bomo ovrednotili pomen ustanavljanja etničnih podjetij v okviru slovenskega gospodarstva, njihov potencialni doprinos k uspešnosti in kreativnosti podjetij, hkrati pa preučili možnosti uspešnejše integracije delovnih migrantov v slovenski prostor in vzpostavitve medkulturnega dialoga. Pri projektu gre za izredno raznoliko in kompleksno tematiko s področja migracij, ki bo zahtevala pridobivanje velikega števila primarnih virov in terenskega dela. Skozi takšen raziskovalni proces, ki ga bo vadil mlajši, a vseeno že doma in v tujini uveljavljeni strokovnjak s področja migracij, bo mladi raziskovalec spoznaval vse faze znanstveno raziskovalnega procesa in pridobil temeljna znanja o migracijah, ki postajajo eno od najbolj aktualnih področij raziskovanja v svetu.

Vodja projekta na ZRC