Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana (CRP projekt Znanje za varnost in mir 2006–2010, v koordinaciji ECERS in v sodelovanju z INV)
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. avgust 2007–1. november 2009
Opis

Projekt Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana se je pričel s septembrom 2007 in je medinštitucionalen. Projekt je namenjen preučitvi migracijskih, verskih, etničnih, kulturnih, političnih in drugih razmer na Balkanu za potrebe vojaških misij Slovenske vojske. Cilj projekta je izdelava učnih gradiv in predvsem priročnika za Slovensko vojsko. V letu 2007 je raziskovalna skupina, ki jo koordinira ISI, pripravila natančen delovni in časovni načrt izvajanja projekta, izdelala je organizacijsko shemo, raziskovalna izhodišča in izvedla druge potrebne priprave na raziskovalno delo. Člani raziskovalne skupine so tudi že začeli s konkretnim raziskovalnim delom. Izpeljan je bil strokovni obisk na Kosovu, v sklopu katerega je potekalo enomesečno zbiranje gradiva in sondiranje stanja, in opravljena je bila analiza etnične migracijske strukture na primeru Albanije.
V letu 2008 je v okviru projekta načrtovano obsežnejše delo na terenu in sicer na Kosovu, v Albaniji, v BiH in Srbiji. Delo na terenu bo obsegalo konzultacije z eksperti, zbiranje in klasifikacijo gradiva. Za vsa omenjena območja načrtujemo v tem letu pripravo zgodovinskih pregledov, na podlagi zbranega gradiva pa natančnejše analize etnične in migracijske strukture ter verskih in medkulturnih odnosov. Sproti bodo potekale tudi priprave gradiv za končni rezultat projekta, priročnik za potrebe Slovenske vojske. V letu 2008 je predvidenih tudi več koordinacijskih sestankov znotraj raziskovalne skupine na ZRC, med sodelujočimi institucijami ter med raziskovalci in naročnikom.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC