Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva (1870-1945)

Osnovni Podatki

Opis

V obliki zaključne monografije bo izdelana celovita pregledna študija o izseljevanju s slovenskega etničnega prostora in slovenski diaspori od srede 19. stoletja do leta 1945. Projekt je zasnovan na treh tematskih ravneh, ki bodo obravnavale slovensko izseljenstvo v dolgi časovni perspektivi po posameznih področjih, povezanih v integrirano interpretativno mrežo. Te tematske ravni so:

 • zgodovinska, ki bo pojav izseljevanja in diaspore kontekstualizirala v gospodarska, družbena in politična dogajanja;
 • kulturnozgodovinska, ki se bo ukvarjala s kulturnimi vidiki pojava, z vprašanji identitete, organizacijskimi oblikami slovenskih diaspor, kulturno produkcijo in razmerji ter medsebojnimi vplivi z matičnim prostorom;
 • humanocentrična raven, ki bo ponudila pogled na tematiko izseljevanja in diaspore skozi izbrane primere osebnih izkušenj migracijskega procesa in subjektivnih interpretacij dinamik v okviru heterogenosti migrantskih skupnosti ter v okviru relacij med migrantskimi in izvornimi okolji.

 

Cilji raziskave:

 • Povezati obstoječa spoznanja, sistematizirati, razdeliti in opredeliti celotno obdobje od srede 19. stoletja do konca druge svetovne vojne, ovrednotiti pomen izseljevanja v posameznih obdobjih in ga umestiti v splošno zgodovino Slovencev.
 • Interpretirati izbrane vidike v mednarodnem kontekstu in jih primerjati s podobnimi tokovi v evropskem merilu.
 • Postaviti slovensko izseljenstvo na zemljevid evropske zgodovine kot zgodovine množičnih emigracij, ki so odločilno zaznamovale razvoj Evrope in njeno današnjo podobo.

Faze projekta

V letu 2016 se izvaja prva faza projekta, ki vključuje:

 • 4 delovne sestanke raziskovalne skupine ;
 • nabor in preučevanje literature in virov z uporabo kvalitativne analize vsebin;
 • urejanje kvantitativnih podatkov in oblikovanje nastavkov za statistične analize in prikaze;
 • evidentiranje neraziskanih pomembnih pojavov slovenskega izseljenstva (sive lise) in načrtovanje izvirnih delnih raziskav za osvetlitev manjkajočih vsebin;
 • oblikovanje spletne predstavitve projekta;
 • pripravo treh znanstvenih člankov za objavo.

 

V letu 2017 se izvaja druga faza projekta, ki vključuje:

 • 4 delovne sestanke raziskovalne skupine;
 • nadaljnje preučevanje literature in virov z uporabo kvalitativne analize vsebin;
 • izpeljavo kvantitativnih analiz;
 • izvedbo izvirnih delnih kvalitativnih raziskav o manjkajočih vsebinah;
 • vsebinsko strukturiranje poglavij nastajajoče znanstvene monografije po kronološki in nivojski shemi;
 • delovne osnutke poglavij znanstvene monografije;
 • znanstveni delovni posvet (je bil opravljen že v letu 2016);
 • diseminacijo delnih rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • objavo znanstvenih člankov.

 

V letu 2018 se izvaja tretja faza projekta, ki vključuje:

 • 4 delovne sestanke raziskovalne skupine;
 • dokončno izpeljavo interpretativne faze v skladu z zastavljenimi smernicami raziskave in monografije;
 • diseminacijo rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • objavo znanstvenih člankov;
 • pripravo rokopisa zaključne znanstvene monografije, ki bo prosto dostopna na spletu, za tisk.

Rezultati

Predvideni rezultati projekta:

 • objava treh preglednih znanstvenih člankov;
 • objava petih izvirnih znanstvenih člankov;
 • znanstveni delovni posvet;
 • spletna predstavitev projekta;
 • diseminacija rezultatov projekta na znanstvenih in strokovnih domačih in tujih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • glavni rezultat bo celovit pregled zgodovine slovenskega izseljenstva 1870-1945 v obliki znanstvene monografije.

 

2016

Znanstveni članek

KALC, Aleksej. Nadzor migracijskih gibanj in migrantov: pogled v zgodovino. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2016, [Št.] 43, str. 23-34. [COBISS.SI-ID 39315245], [SNIP]

 • Opis: Prispevek je oris nadzora migracij in migrantov od 18. stoletja do prve svetovne vojne, s poudarki na prelomnicah in značilnostih posameznih zgodovinskih faz. Uvodoma predstavlja nadzorne kriterije predmodernega absolutizma, ki si je prizadeval obvladovati migracijska gibanja in jih izkoristiti za krepitev centralne države. Sledi prikaz uveljavljanja liberalnega odnosa do migracij, ki mu je pot odprla francoska revolucija. Ta je v 19. stoletju in obdobju do prve svetovne vojne privedel do režima svobodnih notranjih in meddržavnih migracij, prepuščenih zakonitostim proste ekonomije in mednarodnega delovnega trga. Sledita opisa protekcionizma in intervencionizma, ki sta nastopila po prvi svetovni vojni, ko so države okrepile nadzorne sisteme in z njihovo pomočjo posegale v upravljanje migracij skladno s svojimi nacionalnimi interesi. Prispevek prikazuje pravnopolitični kontekst, v katerega sodi s svojimi specifikami tudi izseljevanje s slovenskega etničnega prostora.

Prosti dostop do celotnega besedila

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi. Dve domovini / Two Homelands, 2016, [Št.] 43, str. 35-46 [COBISS.SI-ID 39291949]

 • Opis: Članek predstavi, kako je v primeru ženskih migracij nadzor spolno obeležen in kako se strukturira na različnih ravneh: na ravni nacionalne imaginacije; mehanizmov ohranjanja tradicionalne delitve spolnih vlog; javnih diskurzov in kulturnih prezentacij. Osrednji namen članka pa je usmerjen v preseganje prevladujočega razumevanja in obravnavanja migrantk kot žrtev nadzornih mehanizmov in migracijskih politik. Predstavi nekatere vzporednice med preteklimi in sodobnimi načini nadzora nad nadzorom, ki ga migrantke kot dejavne akterke individualnih migracijskih procesov aktivno izvajajo tako, da izberejo strategije preživetja in izboljšanja življenja znotraj konteksta migracij, aktivno ter avtonomno delujejo in izumljajo načine preseganja in izkoriščanja nadzornih mehanizmov nad migracijami v svojo korist.

Prosti dostop do celotnega besedila

 

KALC, Aleksej. Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne. Dve domovini / Two Homelands, 2016, [Št.] 44, str. 111-123. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1475064920_DD_TH_44.pdf. [COBISS.SI-ID 40323629]

 • Opis: Prispevek obravnava nadzor nad migracijami in migranti v cesarski Avstriji od terezijanskih časov do konca prve svetovne vojne. Prikazuje prehod od absolutističnega k liberalnemu migracijskemu režimu v drugi polovici 19. stoletja, restrikcije svobode gibanja, odnos do tujcev iz sovražnih držav med prvo svetovno vojno ter povojno institucionalizacijo državnega upravljanja migracijskih procesov. Večji poudarek je na oblikah nadzora in omejevanja migracijske svobode v liberalnem obdobju od šestdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne. Nakazana je potreba po diferenciranem preučevanju migracijskega nadzora zaradi regionalnih in lokalnih razlik v izvajanju zakonodaje.

Prosti dostop do celotnega besedila

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Vpliv stikov in mešanja kultur na kulturno krajino skozi perspektivo migracij. Etnolog 26/2016, str. 17–30 [COBISS.SI-ID 40856109]

 • Opis: V članku so prikazani trije izbrani primeri kulturnih krajin, ki so bile izpraznjene med drugo svetovno vojno in po njej zaradi množičnega izseljevanja, eksodusa in preseljevanja iz podeželja v mesta ter njihove prezentacije v treh muzejih, posvečenih njihovim posebnim, lokalnim zgodovinam in spominom.

Prosti dostop do celotnega besedila

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Doživljanje "begunske krize" skozi intervencijo v javni diskurz: mi kot "Drugi" v zgodovinski perspektivi slovenskega izseljenstva in integracijskih praks. V: MATAJC, Vanesa (ur.), VIRANT, Špela (ur.). Migracije = Migrations, (Ars & humanitas, posebna številka znanstvene revije, 10, 2), 2016, letn. 10, št. 2, str. 79-92, doi: 10.4312/ah.10.2.79-92 [COBISS.SI-ID 63169634]

 • Opis: V članku avtorica opiše subjektivno doživljanje obdobja intenzivnega javnega interesa za migracije preko svojih številnih intervencij v javni prostor. V njih je naslavljala dva sklopa strahov, tistega o valovih in nepreglednih množicah ljudi, ki prihajajo, in tistega o Drugih, ki jih ne bo mogoče integrirati na ravni Evrope in Slovenije. Obe intervenciji sta vsebovali zgodovinske podatke o slovenskem izseljenstvu in begunstvu, izkušnji, ki je potlačena in izrinjena iz kolektivnega spomina, nacionalne zgodovine in kulture ter iz šolskega sistema, ter podatke o integraciji migrantov in beguncev, ki v Sloveniji poteka zadnjih 25, v Evropski uniji pa zadnjih 50 let. Opozarjanje na lastne izkušnje migracij in begunstva v evropskem in slovenskem prostoru v javni diskurz vpelje razmislek o formiranju etnično, versko, jezikovno in kulturno raznolikih ter mešanih prebivalstev in družb, primeri integracijskih praks pa razmislek o tem, da so prav te prakse evropskim družbam omogočile, da so postale in ostale ekonomsko in socialno stabilne in varne.

Prosti dostop do celotnega besedila

 

Organizacija mednarodne znanstvene konference in objava povzetkov

 

Organizacija mednarodne znanstvene konference "Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine", 21. oktober 2016, Ljubljana (in objava povzetkov) [COBISS.SI-ID 40516653]

 • Opis: Janja Žitnik Serafin in Aleksej Kalc sta 21. oktobra 2016 ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU organizirala v Ljubljani mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine«, ki jo je sofinanciral Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na konferenci so se zvrstili referati osemnajstih posebej vabljenih raziskovalcev iz Slovenije in tujine. Dopoldanski del srečanja je vključeval dva vsebinska sklopa: »Splošni vidiki raziskovanja slovenskega izseljenstva« ter »Metodološki pristopi na primeru posameznih izseljenskih skupnosti«, popoldanski del pa sklop »Novi pristopi in vsebine« ter predstavitev potekajočih raziskovalnih projektov na temo konference, ki jih vodijo raziskovalci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije. Sklepi konference so pokazali, da sedanjosti ni mogoče obravnavati ločeno od preteklosti ter da sodobnega priseljenstva in begunstva v Evropo ni mogoče celovito obravnavati in razumeti brez temeljitega poznavanja izseljenstva in begunstva v zgodovini lastnega naroda.

povzetki_-_abstracts.pdf

 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Doživljanje begunske krize skozi historično perspektivo: pregnanci, izgnanci in ekonomski migranti v ogledalu slovenskega kolektivnega spomina. V: MLEKUŽ, Ana (ur.). Kdo (vse) misli "begunsko krizo": doživljanja, imaginariji, refleksije: znanstveni simpozij, Ljubljana, 14. april 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2016, str. 7 [COBISS.SI-ID 39970605]

 • Opis: Prispevek  je predstavil podatke o zgodovinskih gibanjih slovenskega izseljevanja v zadnjih stopetdesetih letih, s posebnim poudarkom na preganjanju, izganjanju in begunstvu na slovenskem ozemlju v prvi in drugi svetovni vojni.

 

ŽITNIK SERAFIN, Janja. Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam = The development of the Slovenian Migration Institute ZRC SAZU and its contribution to emigration studies. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine: Ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU = Slovenian Emigration Research: New Approaches and Subject Matter Upon the 30th Anniversary of the Slovenian Migration Institute ZRC SAZU: Povzetki = Abstracts. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2016, str. 1-2 [COBISS.SI-ID 40516909]

 • Opis: Avtorica ugotavlja, da so raziskovalci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU od začetka devetdesetih let do danes objavili poleg impresivnega števila člankov in drugih prispevkov okoli 40 znanstvenih monografij samo s področja slovenskega izseljenstva, v nekaterih njihovih drugih knjigah pa slovensko izseljenstvo predstavlja pomemben del obravnavanih vsebin. Njihova znanstvena obravnava pokriva skoraj vse destinacije slovenskega izseljenstva v vseh obdobjih izseljevanja s slovenskega etničnega ozemlja ter samoorganiziranja in kulturno-umetniške ustvarjalnosti Slovencev v izseljenstvu. Družbeni pomen raziskovalnih rezultatov Inštituta je v slovenski družbi opazen na več ravneh, največ v posodabljanju in dopolnjevanju izobraževalnih vsebin na ravni osnovnega, srednjega in visokega šolstva. Viden učinek izrazite družbene angažiranosti raziskovalcev Inštituta se kaže v spremembah odnosa RS do Slovencev po svetu.

 

LAZAREVIĆ, Žarko. Migracije in ekonomske interakcije = Migrations and economic interactions. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine: Ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU = Slovenian Emigration Research: New Approaches and Subject Matter Upon the 30th Anniversary of the Slovenian Migration Institute ZRC SAZU: Povzetki = Abstracts. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2016, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 40517165]

 • Opis: Dr. Žarko Lazarević s partnerskega Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani je v prispevku Migracije in ekonomske interakcije opozoril na to, da je problematika interakcije med izseljenskimi skupnostmi in okolji izvora ter socialnih implikacij tega razmerja ostala v ozadju dosedanjega raziskovalnega interesa. Prav tako so izven obzorij raziskovalnega interesa ostala vprašanja ekonomskih posledic migracijskih tokov na lokalno okolje, na lokalno ekonomijo. Gre za del širšega in v preteklosti prevladujočega koncepta v preučevanju migracij. Zavedati se je potrebno, da je poudarek na ekonomskem vidiku migracij oziroma učinkov in posledic na lokalno ekonomijo prišel v ospredje raziskovalnega interesa v najnovejši dobi. Obsežne migracije v drugi polovici dvajsetega stoletja so v center raziskovalnega interesa postavile tudi vprašanje povratnih vplivov izseljenskih skupnosti na izvorno okolje. Zastavljala so se vprašanja, kakšni procesi potekajo po izselitvi dela prebivalstva v domačem okolju, kakšni so povratni učinki izseljencev na domače okolje. In to tako na področju socialnih kot tudi ekonomskih fenomenov. Namen prispevka je bil v pregledni obliki predstaviti temeljne poteze migracij v odvisnosti od ekonomskih razmer. Na osnovi razpoložljive literature je avtor skušal predstaviti osnovno linijo vzročno-posledičnih navezav migracij s slovenskega prostora v odnosu do ekonomskih razmer.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Raziskovanje izseljevanja v perspektivi priseljevanja = Researching emigration in the perspective of immigration. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine: Ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU = Slovenian Emigration Research: New Approaches and Subject Matter Upon the 30th Anniversary of the Slovenian Migration Institute ZRC SAZU: Povzetki = Abstracts. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2016, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 40528173]

 • Opis: Prispevek je predstavil konceptualno izhodišče proučevanja slovenskega izseljenstva, ki ga definiramo kot zrcalno razumevanje migracij. Gre za to, da preučujemo slovensko izseljenstvo in priseljenstvo v Slovenijo z enakimi metodološkimi in konceptualnimi pristopi: tako imenovani »naši«  izseljenci so tudi priseljenci in priseljenci v Slovenijo so izseljenci od nekod drugod. Za vse veljajo enaki motivi migriranja in enaka pot do cilja: socialna vključenost oziroma integracija. S temi vprašanji se med drugim ukvarjata mednarodna projekta PREDIS in Out-Side-In, ki odpirata različne možnosti za uporabo in prenos raziskovalnih rezultatov nacionalnega temeljnega projekta v mednarodni prostor.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Različni obrazi migracij: med pozabo in zanikanjem. V: ROŽMAN, Sara (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Različni obrazi migracij: zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2016, str. 10 [COBISS.SI-ID 40654381]

 • Opis: Prispevek je opozoril na strukturno in institucionalno pogojeno pozabo in zanikanje migracijske izkušnje prebivalcev Slovenije in Evrope, ki se kaže v radikalni odsotnosti tematike slovenskega in evropskega izseljevanja – v zgodovinski in sodobni perspektivi – na vseh stopnjah šolskega sistema.

 

Intervju

ŽITNIK SERAFIN, Janja (intervjuvanec). Želja : prispevati k preseganju dvojnih meril pri obravnavanju preteklih in današnjih migracij : Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije praznuje 30 let. Moja Slovenija, feb. 2016, letn. 9, št. 1, str. 8-9 [COBISS.SI-ID 39980589]

 • Opis: Anja Sedej je intervjuvala Janjo Žitnik Serafin ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Teme so bile razvoj Inštituta, njegovi glavni dosežki ter pomen temeljitega poznavanja pretekle izkušnje slovenskih izseljencev in beguncev za razumevanje izkušnje sedanjih priseljencev in beguncev, ki migrirajo v ali skozi Slovenijo.

 

Predavanje na tuji univerzi

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Slovenian women in the USA: Stories on transnational life experiences: vabljeno predavanje v okviru serije Labour migration in Europe since the 1960s (603.641), University of Salzburg, 2016 [COBISS.SI-ID 39971629]

 • Opis: Predavanje je vsebovalo raznolike življenjske zgodbe slovenskih izseljenk in njihovih potomk v ZDA ter raznovrstne oblike ohranjanja in preobražanja identitet v transnacionalnih in transkulturnih družinskih kontekstih.

 

Prispevek na konferenci

KALC, Aleksej. Antifascisti sloveni e croati della Venezia Giulia in esilio in Europa e nelle Americhe : predavanje na študijskih dnevih "L'emigrazione antifascista dal Friuli tra le due guerre", Palazzo Florio - Sala Florio, Udine (I), 18. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 39661869]

 • Opis: Prispevek podaja pregled slovenskega in hrvaškega izseljevanja iz Julijske krajine med svetovnima vojnama, ki je bilo povezano s fašistično raznarodovalno politiko. Prikazuje obseg, dinamiko, družbeni sestav in usmeritve izseljevanja, oblikovanje izseljenskih skupnosti v nekaterih evropskih in ameriških državah, posebno v Jugoslaviji in Argentini, kjer se je naselila velika večina izseljencev. Glavni poudarek prispevka je na političnem delovanju izseljenskih skupnosti v boju proti fašizmu, v obrambo slovenske in hrvaške narodne manjšine v Italiji in za reševanje mej med Italijo in Jugoslavijo vse do mirovne konference 1947.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Doživljanje begunske krize skozi historično perspektivo: pregnanci, izgnanci in ekonomski migranti v ogledalu slovenskega kolektivnega spomina: predavanje na znanstvenem simpoziju Kdo (vse) misli "begunsko krizo": doživljanja, imaginariji, refleksije, 14. apr. 2016, atrij ZRC SAZU, Ljubljana [COBISS.SI-ID 39727917]

 • Opis: Prispevek  je predstavil podatke o zgodovinskih gibanjih slovenskega izseljevanja v zadnjih stopetdesetih letih, s posebnim poudarkom na preganjanju, izganjanju in begunstvu na slovenskem ozemlju v prvi in drugi svetovni vojni.

 

LAZAREVIĆ, Žarko. Migracije in ekonomske interakcije: predavanje na Mednarodni znanstveni konferenci Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine, ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 21. okt. 2016, Ljubljana

 • Opis: Dr. Žarko Lazarević s partnerskega Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani je v prispevku Migracije in ekonomske interakcije opozoril na to, da je problematika interakcije med izseljenskimi skupnostmi in okolji izvora ter socialnih implikacij tega razmerja ostala v ozadju dosedanjega raziskovalnega interesa. Prav tako so izven obzorij raziskovalnega interesa ostala vprašanja ekonomskih posledic migracijskih tokov na lokalno okolje, na lokalno ekonomijo. Gre za del širšega in v preteklosti prevladujočega koncepta v preučevanju migracij. Zavedati se je potrebno, da je poudarek na ekonomskem vidiku migracij oziroma učinkov in posledic na lokalno ekonomijo prišel v ospredje raziskovalnega interesa v najnovejši dobi. Obsežne migracije v drugi polovici dvajsetega stoletja so v center raziskovalnega interesa postavile tudi vprašanje povratnih vplivov izseljenskih skupnosti na izvorno okolje. Zastavljala so se vprašanja, kakšni procesi potekajo po izselitvi dela prebivalstva v domačem okolju, kakšni so povratni učinki izseljencev na domače okolje. In to tako na področju socialnih kot tudi ekonomskih fenomenov. Namen prispevka je bil v pregledni obliki predstaviti temeljne poteze migracij v odvisnosti od ekonomskih razmer. Na osnovi razpoložljive literature je avtor skušal predstaviti osnovno linijo vzročno-posledičnih navezav migracij s slovenskega prostora v odnosu do ekonomskih razmer.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Letters and life stories: What correspondence can tell about past and future (Pisma in življenjske zgodbe: kaj lahko korespondenca pove o preteklosti in sedanjosti): predavanje na mednarodnem seminarju Bevar meg vel: brev, bøker, bilete, biografiar, 4. maj 2016, Agatunet, Norveška [COBISS.SI-ID 39971117]

 • Opis: Prispevek je predstavil analizo obsežne korespondence migrantske družine Udovič-Valenčič-Hrvatin in možnosti, ki jih nudijo pisma ter pričevanja za boljše razumevanje osebnega doživljanja migracijskih procesov v preteklosti in danes.

 

ŽITNIK SERAFIN, Janja. Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam: uvodna predstavitev na mednarodni znanstveni konferenci Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine: ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 21. okt. 2016, Ljubljana [COBISS.SI-ID 40462637]

 • Opis: V uvodnem predavanju Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam je dr. Janja Žitnik Serafin kot najstarejša raziskovalka gostiteljskega inštituta predstavila nastanek in razvoj Inštituta ter predvsem njegov vidni prispevek na področju raziskovanja slovenskega izseljenstva. Od začetka devetdesetih let, ko so Inštitut sestavljali dve mladi raziskovalki in trije še povsem novi doktorji znanosti (disertacije so zagovarjali v letih 1992–93), pa do danes so raziskovalci Inštituta objavili poleg impresivnega števila člankov in drugih prispevkov okoli 40 znanstvenih monografij samo s področja slovenskega izseljenstva, v nekaterih njihovih drugih knjigah pa slovensko izseljenstvo predstavlja pomemben del obravnavanih vsebin. Njihova znanstvena obravnava pokriva večino destinacij slovenskega izseljenstva in skoraj vsa obdobja izseljevanja s slovenskega etničnega ozemlja ter samoorganiziranja in kulturno-umetniške ustvarjalnosti Slovencev v izseljenstvu.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Raziskovanje izseljevanja v perspektivi priseljevanja: predavanje na Mednarodni znanstveni konferenci Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine, ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 21. okt. 2016, Ljubljana [COBISS.SI-ID 40463661]

 • Opis: Prispevek je predstavil konceptualno izhodišče proučevanja slovenskega izseljenstva, ki ga definiramo kot zrcalno razumevanje migracij. Gre za to, da preučujemo slovensko izseljenstvo in priseljenstvo v Slovenijo z enakimi metodološkimi in konceptualnimi pristopi: tako imenovani »naši«  izseljenci so tudi priseljenci in priseljenci v Slovenijo so izseljenci od nekod drugod. Za vse veljajo enaki motivi migriranja in enaka pot do cilja: socialna vključenost oziroma integracija. S temi vprašanji se med drugim ukvarjata mednarodna projekta PREDIS in Out-Side-In, ki odpirata različne možnosti za uporabo in prenos raziskovalnih rezultatov nacionalnega temeljnega projekta v mednarodni prostor.

 

Vabljeno predavanje

KALC, Aleksej. Zgodovinski vpogled v nadzor migracij in beguncev: prispevek na srečanju Migracije in nadzor, 17. feb. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3094762]

 • Opis: Prispevek je oris nadzora migracij in migrantov od 18. stoletja do prve svetovne vojne, s poudarki na prelomnicah in značilnostih posameznih zgodovinskih faz. Uvodoma predstavlja nadzorne kriterije predmodernega absolutizma, ki si je prizadeval obvladovati migracijska gibanja in jih izkoristiti za krepitev centralne države. Sledi prikaz uveljavljanja liberalnega odnosa do migracij, ki mu je pot odprla francoska revolucija. Ta je v 19. stoletju in obdobju do prve svetovne vojne privedel do režima svobodnih notranjih in meddržavnih migracij, prepuščenih zakonitostim proste ekonomije in med­narodnega delovnega trga. Sledita opisa protekcionizma in intervencionizma, ki sta nastopila po prvi svetovni vojni, ko so države okrepile nadzorne sisteme in z njihovo pomočjo posegale v upravljanje migracij skladno s svojimi nacionalnimi interesi.

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

KALC, Aleksej, mentor: Teja Krašovec, Primorski priseljenci v Ljubljani med obema svetovnima vojnama : doktorska disertacija. Koper: [T. Krašovec], 2016. 277 str. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Krasovec-Teja.pdf. [COBISS.SI-ID 1538267076]

 • Opis: Doktorska disertacija obravnava priseljevanje Slovencev iz Julijske krajine v Ljubljano in njihovo življenje med svetovnima vojnama, ko je Julijske krajine prešla pod Italijo in je bilo slovensko prebivalstvo deležno raznarodovalne politike. Disertacija je prva študija o demografskih, družbenih, gospodarskih in kulturnih značilnostih primorske priseljenske skupnosti v Ljubljani, ki je predstavljala približno 10 % prebivalstva Ljubljane. Narejena je na osnovi popisnega pragradiva štetja mestnega prebivalstva iz leta 1928, kvalitativnega arhivskega gradiva, literature in osebnih pričevanj ter spominov.

 

Mentor pri magistrskih delih

Mirjam MILHARČIČ HLADNIK je bila mentorica pri magistrskem delu: GORUP, Darja. Kontrabantka: njene poti s koščkom svobode : življenje in vloga žensk v Vipavskih brdih prve polovice 20. stoletja: magistrsko delo. Nova Gorica: [D. Gorup], 2016. 95 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2534. [COBISS.SI-ID 4494587]

 • Opis: V magistrski nalogi so predstavljene migracije in trgovske poti Gaberk iz Vipavskih brd in njihova spreminjajoča se družbena vloga. Zaradi zakonodaje so ženske iz legalnih trgovk postale tihotapke, nekatere pa so se v iskanju boljših pogojev za življenje tudi izseljevale v bližnja italijanska mesta.

 

Druga izvedena dela

ŽITNIK SERAFIN, Janja. Mladi Louis Adamič: predavanje v dvorani Društva Slovenskih pisateljev, 13. okt. 2016, Ljubljana [COBISS.SI-ID 40516397]

 • Opis: Ob 65-letnici smrti najuspešnejšega slovenskega izseljenskega pisatelja Louisa Adamiča je avtorica predstavila bolj ali manj značilne travmatične izkušnje in občutke mladega slovenskega priseljenca v ZDA do konca dvajsetih let 19. stoletja, kot se zrcalijo v številnih avtobiografskih odlomkih iz pisateljevih zgodnjih del.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, STANONIK, Marija, ROŽENBERGAR, Tanja, MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige in spominski večer : spominski večer posvečen dr. Daši Koprivec predstavitev knjige Mirjam Hladnik Milharčič (ur.): Iz Slovenije v Egipt - From Slovenia to Egypt, Goriški muzej, 8. mar. 2016, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 39595053]

 • Opis: Tematski večer je bil posvečen konceptualnim, teoretskim in metodološkim dilemam pri nadaljnjem transdisciplinarnem raziskovanju aleksandrinstva. V ospredju je bilo raziskovanje iz literarnozgodovinskega, sociološkega in kulturološkega vidika. Izpostavljena so bila vprašanja zbiranja, hranjenja in analiziranja družinskih korespondenc, ki so do zdaj ostala v senci zbiranja pričevanj in materialne dediščine aleksandrink.

 

2017

Znanstvena monografija Raziskovanje slovenskega izseljenstva: vidiki, pristopi, vsebine (ur. Janja Žitnik Serafin in Aleksej Kalc). Ljubljana: Založba ZRC, 242 str. Monografija je prosto dostopna TUKAJ

Sicris projektne skupine

 

Poglavje v monografski publikaciji

LAZAREVIĆ, Žarko. Migracije in ekonomske interakcije : (do prve svetovne vojne). V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 49-65, graf. prikazi, tabeli. [COBISS.SI-ID 42322733]

 • Opis: Članek predstavi povezavo med migracijami in ekonomskimi razmerami. Izhaja iz podmene, da migracije niso samo posledica različnih stopenj ekonomskega razvoja na mednarodni ali nacionalni ravni. Gre namreč za bolj kompleksen pojav, za družinske strategije, za skupne odločitve z namenom izboljšati življenjske razmere doma.

 

KALC, Aleksej. Od preučevanja slovenskega izseljenstva k migracijskim študijam. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 7-19. [COBISS.SI-ID 42321965]

 • Opis: Prispevek oriše začetke proučevanja slovenskega izseljenstva, predstavi motive in okoliščine, ki so vodili do nastanka pričujoče monografije in na kratko povzame njeno vsebino.

 

ŽITNIK SERAFIN, Janja. Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva: vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 21-34, fotogr. [COBISS.SI-ID 42322221]

 

 • Opis: Prispevek se osredotoča na začetke in razvoj Inštituta ter predvsem na njegov prispevek v okviru raziskovanja slovenskega izseljenstva.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Aleksandrinke - ženske selitve med goriškimi vasmi in egipčanskimi mesti. V: MIKELJ, Tomaž (ur.). Migracije : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov. 2017, str. 35-40. [COBISS.SI-ID 42184493]

 

 • Opis: Prispevek obravnava specifično migracijo žensk iz Goriške v Egipt v obdobju od druge polovice 19. do sredine 20. stoletja ter ekonomske in politične vzroke, ki so spodbujali odhajanje žensk. Ženske so večinoma opravljale dobro plačana gospodinjska dela in z zaslužkom pomembno prispevale k ohranitvi družin in posestev predvsem v času fašistične raznorodovalne politike.

 

 

2018

Znanstveni članek

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 48, str. 55-72. [COBISS.SI-ID 43361837], [SNIP]

 • Opis: Prispevek predstavi pregled selitvene dinamike v prostoru današnje Slovenije skupaj z obmejnimi prostori v zadnjih dvesto letih. Ne le intenzivna priseljensko izseljenska oziroma selitvena dinamika, do katere je prihajalo v prepletu iskanja dela in zatočišča, ampak tudi politično spreminjanje meja, so dejstva, ki so konstituirala fenomen selitvenih študij kot zelo kompleksen, in postavljajo številne izzive za samo interpretativno shemo »kako razumeti migracije« za selitvene študije 21. stoletja.

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Raziskovanje slovenskega izseljenstva v luči spolno obeleženih migracij. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 47, str. 71-88. [COBISS.SI-ID 42683181]

 

 • Opis: Članek predstavi, kako so izseljenke iz Slovenije in priseljenke v Slovenijo postale pomemben del migracijskih raziskav, ki jih izvajajo Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in druge institucije. Te raziskave so se osredotočale na spolno obeležene migracije in pri tem razkrile različne načine strukturiranja razmerij moči, družbenih praks in institucij, organiziranih po spolnem načelu, pa tudi subjektivne procese konstrukcije identitet v kontekstu migracij.

 

KALC, Aleksej. Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. 2018, 47, str. 107-126, tabele. [COBISS.SI-ID 42674733]

 • Opis: Izseljevanje iz Beneške Slovenije v ZDA v prvih desetletjih 20. stoletja je analizirano na podlagi seznamov ladijskih potnikov, ki so jih sestavljale ameriške oblasti v vstopnih pristaniščih. Razprava je o dinamičnih in strukturnih vidikih ter pomenu preusmerjanja od kontinentalnih k atlantskim delovnim migracijam, ki so delno ohranjale začasno naravo in konzervativno ekonomsko vlogo, večinoma pa prehajale v trajno ostajanje izseljencev v Ameriki.

 

Prispevek na konferenci

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. »Ker časi so vedno hujši in blagor družinam, ki imajo svoje po svetu !« - kontekstualizacija korespondence in epistolarne (re) konstrukcije normalnosti: predavanje na konferenci "Letters in Troubled Times: Evaluating Epistolary Sources", Florida State University, The Institute on World War II and the Human Experience, 16. feb. 2018, Tallahassee (FL). [COBISS.SI-ID 42682669]

 • Opis: Prispevek je predstavil korespondenco med Felicito Koglot in Francem Pericem, ki je popolna dokumentacija o strategijah, ki jih je mladi par preizkušal, da bi ohranil normalnost v težkih okoliščinah njune ločitve. Morala sta ohraniti ljubezenska čustva in svoj zakon, oboje s ciljem nadaljevati skupno življenje po ponovno združitvi v okolju, ki ga je definirala izvorna lokalna skupnost.

 

2020

Diseminacija rezultatov projekta v medijih in na spletu

Predstavitve znanstvene monografije Doba velikih migracij na Slovenskem (2020).

Mirjam Milharčič Hladnik:

 • Intervju (Saša Vidmajer), Delo – Sobotna priloga, 11. 4. 2020,
 • Intervju (Stefano Lusa), Radio Capodistria – Il vaso di Pandora, 9. 4. 2020
 • Intervju (Tomaž Verdev), Radio Agora, Celove, 4. 5. 2020, 10.15
 • Intervju (Nina Zagoričnik), Radio Slovenija, Val 202 – Proti etru, 7. 5. 2020, 21.00
 • Intervju (Magdalena Tušar), Radio Prvi – Kulturni fokus 22. 5. 2020,
 • Intervju (Agata Tomažič), Revija Gea, avgust 2020,
 • Intervju (Maja Kač), RTV SLO Portal MMC – Kultura, 19. 10. 2020,
 • Predstavitev, Spletna tiskovna konferenca Založbe ZRC, april 2020,
 • Predstavitev, Forum Tomizza Online, maj 2020,
 • Pogovor (dr. Miha Zajc), Vodnikova Domačija, 7. 5. 2020,
 • Predstavitev, Knjižni sejem Maribor, 23. 6 .2020, 12.00
 • Predstavitev, Festival migrantskega filma, Kinoteka, 9. 9. 2020, 18.00
 • Predstavitev, Mesto knjige, Nova Gorica, 17. 9. 2020, 18.00
 • Predstavitev, Mestna knjižnica Ljubljana, 21. 9. 2020, 18.00
 • Predstavitev, Knjižnica Velenje, 13. 10. 2020, 19.00
 • Predstavitev, Knjižnica Maribor, 3. 11. 2020, 17.00
 • Predstavitev, Knjižnica Kranj, 18. 11. 2020, 19.00

 

Aleksej Kalc:

 • Intervju (Rok Fink), Svobodna Slovenija, maj 2020,
 • Intervju (Magdalena Tušar), Radio Prvi – Kulturni fokus 22. 5. 2020,
 • Intervju (Agata Tomažič), Revija Gea, avgust 2020,
 • Intervju (Maja Kač), RTV SLO Portal MMC – Kultura, 19. 10. 2020,
 • Pogovor (dr. Miha Zajc), Vodnikova Domačija, 7. 5. 2020,
 • Predstavitev, Knjižni sejem Maribor, 23. 6. 2020, 12.00
 • Predstavitev, Festival migrantskega filma, Kinoteka, 9. 9. 2020, 18.00
 • Predstavitev, Mesto knjige, Nova Gorica, 17. 9. 2020, 18.00
 • Predstavitev, Mestna knjižnica Ljubljana, 21. 9. 2020, 18.00
 • Predstavitev, Knjižnica Velenje, 13. 10. 2020, 19.00
 • Predstavitev, Knjižnica Maribor, 3. 11. 2020, 17.00

 

Objavljene recenzije znanstvene monografije Doba velikih migracij na Slovenskem (2020)

Klara Kožar Rosulnik, »Doba velikih migracij na Slovenskem«, Andragoška Spoznanja, 26(2).

Miha Naglič, »Doba velikih migracij na Slovenskem«, Gorenjski glas, 13. 7. 2020.

Gabriela Babnik, »Toliko telesa in duše smo vložili v preživetje, da teh zgodnjih dni ni mogoče pozabiti.«, Vrabec anarhist. Portal za književnost in mišljenje, 25. 7. 2020.

Iztok Ilich, »Doba velikih migracij na Slovenskem«, 3. program Radio Slovenija – Ars, 29. 8. 2020, 15:45.

Vesna Humar, »Velika zgodba o kovčkih, parnikih, strahovih in upanju«, Primorske novice, 22. 5. 2020.

 


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Prenesi