doktorica znanosti, znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)1/4706488, +386(0)40 620 354
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Marijanca Ajša Vižintin je 2005 diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik s književnostjo, bibliotekarstvo). Leta 2013 je doktorirala je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za doktorsko disertacijo »Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli« je prejela nagrado srebrni znak ZRC (2014), Generacije znanosti XXI, to je nagrada za vrhunski doktorat s področja humanističnih in družboslovnih ved.

Raziskuje vključevanje otrok priseljencev v Sloveniji ter slovensko izseljevanje, s poudarkom na kulturnem in društvenem delovanju Slovencev v Nemčiji ter v Bosni in Hercegovini. Deluje na področju poučevanja slovenščine kot drugega jezika, organizacije pouka maternega jezika otrok priseljencev v Sloveniji in spodbujanja branja, tako v slovenskem jeziku kot v maternih jezikih otrok priseljencev. Sodeluje pri projektih, ki spodbujajo medkulturni dialog, vključevanje (otrok) priseljencev in razvijajo medkulturno vzgojo in izobraževanje ter medkulturno zmožnost vseh prebivalcev.

Izvedla je številna predavanja, delavnice po slovenskih fakultetah (Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; Fakulteta za humanistične študije, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), srednjih in osnovnih šolah ter predavala na konferencah po Sloveniji in v tujini (Avstrija, Bahrajn, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Italija, Nemčija, Madžarska, Švedska).

Zaposlitve: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2015–, 2011–2014), Medkulturni inštitut (2015), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2009–2011), OŠ DBB Hrpelje Kozina (2003–2009). Bila je sourednica znanstvene revije Dve domovini/Two Homelands (2013–2014), http://twohomelands.zrc-sazu.si/.

Področja delovanja: medkulturna vzgoja in izobraževanje, vključevanje (otrok) priseljencev, medkulturni dialog, medkulturna zmožnost, migracije, slovensko izseljevanje, spodbujanje branje, materni jezik(i) otrok priseljencev, dopolnilni pouk slovenščine za slovenske izseljence in njihove potomce, slovenščina kot drugi/tuji jezik.

Izbrane publikacije

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. (Im)migrant and ethnic minority literature in education curricula in Slovenia. CLCWeb, ISSN 1481-4374. [Online ed.], March 2016, vol. 18, issue 1. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol18/iss1/7/, doi: 10.7771/1481-4374.2763.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. Dve domovini / Two Homelands 2014, [Št.] 40, str. 71–89, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/208/model-medkulturne-vzgoje-in-izobraevanja-za-uspeneje-vkljuevanje-otrok-priseljencev.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih. Dve domovini / Two Homelands 2016, [Št.] 43, str. 157–170, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/290/slovenski-izseljenci-in-njihovi-potomci-v-nemiji-dvajset-let-povezovanja-slovenskih-organizacij-na-posvetih.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja. Annales, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, št. 1, str. 211–222, http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Interculturality as a principle and the cooperation of school with the local environment. V: RADOVAN, Marko (ur.), KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community: the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti: vloga šole in skupnostnih organizacij. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2015, str. 115–135.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Ambiente scolastico multiculturale: punto di partenza per lo sviluppo di un'educazione ed una formazione interculturale?. V: BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Educare alla diversità: ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia, (Eduka - educare alla diversità, vzgajati k različnosti). Koper = Capodistria: Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Edizioni universitarie Annales, 2014, str. 125–149, http://www.eduka-itaslo.eu/pagina.php?p=analize&lang=ita&id=36.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Od kod prihajajo otroci priseljenci in čemu?. Monitor ISH 2014, 16, [št.] 2, str. 101–126, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A35VRK6M/?query=%27keywords%3dVi%C5%BEintin%2c+Marijanca+Aj%C5%A1a%27&pageSize=25.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: od jezika prednikov do jezika prihodnosti. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, str. 157–173, https://books.google.si/books?id=xf8zCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. The integration of immigrant children in Slovenia: good practices from primary schools. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2013, vol. 6, no. 2, str. 53–68, http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume6-number2-article4.pdf.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti. Dve domovini / Two Homelands 2012, [Št.] 36, str. 73–85, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/253/izobraevanje-za-sobivanje-v-raznolikosti.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Slovenske romske pravljice. Otrok in knjiga 2012, letn. 39, št. 83, str. 145–157.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih: temelj za medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli?. Sodobna pedagogika 2010, letn. 61, št. 1, str. 104–120, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NJSO6XRT/?query=%27keywords%3dVi%C5%BEintin%2c+Marijanca+Aj%C5%A1a%27&pageSize=25.

 

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC (2014) za vrhunski doktorat s področja humanističnih in družboslovnih ved