doktorica sociologije, znanstvena svetnica, izredna profesorica

Telefon:
+386(0)1/4706461
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tudi izredna profesorica, ki predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici ter tujih univerzah, predvsem v Nemčiji in na Norveškem. Po izobrazbi je sociologinja, ki se ukvarja s sociologijo izobraževanja in migracijskimi ter ženskimi študijami. V okviru sociologije se ukvarja s politiko šolskih reform, državljansko vzgojo ter človekovimi pravicami, v zadnjem času v kontekstu integracije migrantov. V okviru ženskih študij se ukvarja z analizo neenakopravnosti med spoloma in zgodovinskimi primeri izbrisanih družbeno in politično pomembnih žensk v Sloveniji ter z migrantkami. V okviru migracijskih študij jo zanimajo interdisciplinarni pristopi – zgodovinski, sociološki in feministični – ter izvirni metodološki prijemi, od metod ustne zgodovine do analiz družinskih migrantskih korespondenc in migrantskih avto/biografskih tekstov. Redno objavlja doma in v tujini. Raziskovalno delo zna predstaviti tudi širši javnosti, s filmom, predavanji različnim naslovnikom doma in v tujini ter pri izvajanju študijskih programov za domače in tuje študente. Je glavna urednica mednarodne znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/.

Področja delovanja: politika izobraževanja, migracije, migrantke, človekove in otrokove pravice

Izbrane publikacije

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Historical and narrative perspective of Slovenian women migrants' experiences : social networking, gender priorities, and questions of identity. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007, str. 113-136. [COBISS.SI-ID 27385389]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Long live America, where women are first!. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Go girls! : when Slovenian women left home, (Migracije, Migrantke, 19, 2). Ljubljana: ZRC Publishing: = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 109-132. [COBISS.SI-ID 30936621]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Moje misli so bile pri vas doma : poti prehodov v pismih. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 23-58, fotogr. [COBISS.SI-ID 29409837]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. From a dollar bill in an envelope to a petition to the White House : the significance of Slovenian migrants for those back home. V: BRUNNBAUER, Ulf (ur.). Transnational societies, transterritorial politics: migrations in the (Post) Yugoslav region : 19th-21st century, (Südosteuropäische Arbeiten, 141). München: R. Oldenbourg, 2009, str. 193-212. [COBISS.SI-ID 30724653]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Children and childhood in migration context. Dve domovini / Two Homelands 32, 2010, str. 19-31. [COBISS.SI-ID 32041517]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Koliko mene je v tebi?. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). In - in : življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 9-14. [COBISS.SI-ID 32719405]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, Marina Lukšič Hacin. Kulture, civilizacije, nacionalne kulture. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 23-29. [COBISS.SI-ID 32791597]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Stopinje skozi čas v avto/biografskih zapisih slovenskih migrantk. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 189-203. [COBISS.SI-ID 32881965]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Aktualnost raziskovanja in proučevanja migrantskega dela žensk v kontekstu aleksandrinstva : razprava ob knjigi Daše Koprivec Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev. Etnolog, 74, 2013, str. 193-204,  [COBISS.SI-ID 36576813 <http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=36576813>]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej (ur.). Going places : Slovenian women's stories on migration. Akron: University of Akron Press, 2014 [COBISS.SI-ID 36753453 <http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=36753453>]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination. Gottingen: V&R Unipress, 2015.

Povezava na Sicris